צופית

פרוטוקול מישיבה משותפת לשני הוועדים: אגודה ומונציפלי

הישיבה התקיימה בספרייה ונדונו דרכים לשיתוף פעולה בנושאים משותפים ומשיקים