פרוטוקול ישיבה מספר 36 מיום 31.5.2016

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ישיבה מס' 36  מיום  31/5/16
משתתפים: ישראל אברמסון, משה גרינפלד, עודד נפתלי, אלדד אלרון, עומר היימן ועינת פרנץ
ועדת ביקורת: יגאל גדרון
אורחים: ערן בק ועידו קינאר
הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.


על סדר היום:
1. אישור פרוטוקולים
2. בחירת זוכה להשכרת מבנה גן דקל.
3. שונות.
דיון והחלטה:
1. הפרוטוקולים 32/33 אושרו.
2. התקבל מכתב מעו''ד האגודה, בנושא פרסום הועד המקומי להשכרת מבנה דקל .(מצורף). עידו וערן ביקשו להדגיש את חשיבות ביטול ההליך.
לאחר דיון ומאחר והועד המקומי עושה כל אשר ידו לשיתוף פעולה עם האגודה, הוחלט:
א. האגודה תודיע בכתב, למציעה היחידה (חדווה אורן) על דחיית מועד הודעת ביטול/סיום/המשך החוזה שלה עם האגודה, בחודש נוסף.
ב. העתק הודעת האגודה, האמורה בסעיף א' לעיל, תועבר לידי הועד המקומי עד ל-1/6/16 בשעה 12:00.
ג. בהינתן האמור בסעיף ב' לעיל, יבוטל ההליך המכרזי שנעשה ע''י הועד המקומי, ויפורסם במקומו מכרז חדש, לאחר היוועצות עם עו''ד של הועד המקומי, יצויין במכרז מחיר מינימום של 6000 ₪ והמבנה יושכר לטובת הפעלת צהרון. הצעות יוגשו עד ל 15/6/16  בשעה 12:00.
קריטריונים ייקבעו מבעוד מועד ע''י ועדת מכרזים ו/או הועד המקומי, במסמך נפרד.
בהינתן כי לא יתקיים האמור בסעיפים א ו ב לעיל, תוכרז לאלתר, הגב חדווה אורן, כזוכה במבנה הגן.
1. שונות –
א. ביוב – בהמשך לבעיות בקו הביוב המושבי, התקיימה פגישה בהשתתפות המהנדס אבי צייזל, יוסי בוקטוס ואפרת. לשם מניעת גלישות ביוב במשק שוב וגלישה לתעלת הניקוז יש להעביר את בריכת הביוב הממוקמת במשתלת בן עזר לשטח הציבורי הסמוך למדרכה. כמו כן, יש להתקין בה מערכת התראות, כך שנקבל הודעה מיד עם היווצרות סתימה במקום וניתן יהיה לטפל באופן מיידי.
ב. גן הדר – דניאלה, גננת גן הדר סיירה יחד עם נציגת ועד הורים בגן החדש שנבנה. לדבריה, הגן החדש אינו מתאים לגן רב גילאי. גן הדר כפי שהוא היום יותר מתאים לגן רב גילאי. החלטה: על אף שלוועד המקומי אין סמכות בנושא חינוך, יש לשלוח מכתב לראש אגף חינוך, הגב' ציפי אבנון ולסגנה איל צייג, בבקשה לבחון את הנושא ולקבל החלטה שתטיב עם ילדי המושב בשנת הלימודים הבאה.
ג. מסלולי אופניים – נשלחו בקשות לקבלת הצעות מחיר לתכנון וביצוע מסלולי אופניים לשתי חברות נוספות לבייבל בייק. בינתיים לא התקבלה כל תגובה מהן.
ד. פיתוח בית העם - -יש לזרז את אדריכלית הנוף לקבלת חלופות לביצוע.

ישראל אברמסון, יו''ר