פרוטוקול ישיבה מיום 21-7-2021

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך: 21/7/2021
משתתפים: ישראל אברמסון, אריאלה ולד, אלדד אלרון, עודד נפתלי.
ועומר היימן.
אורחים: רחלי ורדי, אורי שמיר, אלי הפלינג, יהודה בק, אמיר רביד,ניר לרנר קליק,רינת
לוינסון,אילת גבל, דפנה טלר, יעל ועידו קינאר, שרון כהן, שירה זיו, שרה זכרין, נורית ברגר
ורוני ארליך.
על סדר היום:
1 .גינת כלבים
2 .תקרית בית כנסת – אירוע קיץ גנצ
3 .עגלת קפה
4 .אישור פרוטוקולים
5 .עדכון קייטנה ונייטקאמפ
6 .שונות
** הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.
דיון והחלטות:
1 .גינת כלבים – רחלי ורדי הציגה את הנושא. הציגה את חשיבות גינת הכלבים
בקהילה. הגינה יוצרת מקום מפגש לבעלי כלבים, להם מכנה משותף ויוצר
אינטרקציה חברתית. מהווה אפשרות חוקית לשחרור הכלבים ומשחק.
במושב, על פי הרשומות, יש 283 כלבים. ידוע שלא מחויב שכולם מעוניינים בגינה
אבל אין ספק שיש פוטנציאל גבוה למפגש של כלבים רבים בגינה. לדבריה, מקום
מרכזי לכלבים גם יקל על הלכלוך ברחובות, מאחר ובגינת הכלבים בעלי הכלבים
יותר יקפידו על איסוף הגללים.
המיקום המוצע אשר הנהלת האגודה אישרה, הינו שטח ציבורי וחקלאי ברחוב
האילנות, מול גן גוזלים.
משרד החקלאות פרסם המלצות להקמת גינת כלבים, בין השאר, גדר בגובה 2
מטרים, שער כניסה כפול – הגינה צריכה יכולה להיות במיקום של מעל 50 מטרים
מבית מגורים ומעל 100 מטרים מבניין ציבורי , הצבת ספסלים, מתקן לאיסוף גללים,
שילוט, עמוד תאורה וברז לשתייה.
את עמוד התאורה יקימו מתנדבים שמעוניינים בגינה.
התקציב המבוקש )לאחר בדיקה והפחתה( – 700,24( ₪ כולל מע''מ(
שירה זיו – מדגישה שההמלצות, 50 מטרים מבתים - - חוששים מאד ממטרד
הרעש. אנשים מגיעים לגינות בשעות לא שגרתיות. לא ברור לה איך גינת כלבים
תקל על הלכלוך של הכלבים ברחובות.
נורית ברגר – באופן עקרוני, בעד גינת כלבים אבל זה לא יפתור את מצב הלכלוך
במושב. מי ידאג לניקיון של גינת הכלבים. איך יוודאו שכלבים קטנים וכלבים גדולים
לא יהיו יחד הגינה. כל עוד אין חינוך לניקיון אין מקום לגינת כלבים.
שרון כהן – מכירה את מטרד גינות הכלבים. חוששת שאנחנו מכניסים את עצמנו
לבעיה, בדומה לבעיה שקיימת בגן השעשועים. בשעות הערב ייכנסו לשם נוער
שעלולים להוות גם מטרד רעש. לא מאמינה שיגיעו מכל המושב לגינה בגלל
המרחק. מתנגדת למיקום המוצע, מול ביתה. כמו כן, במידה ויהיה אישור יש לקחת
בחשבון בתקציב את עלות התחזוקה.
עידו קינאר – מברך על העבודה המקיפה שנעשתה בנושא, יחד עם זאת חושב
שהגינה תהווה מענה חברתי בלבד ולא את שאר הטיעונים שעלו. לא חושב שיש
צורך וחושב שמרגישים את ההתנגדות במושב.
ניר לרנר קליק – יש הרבה מתנגדים. המקום המוצע נמצא פחות מ100 מטרים
ממוסד חינוכי, גן גוזלים – יש לקחת את זה בחשבון. מי יטפל בתחזוקה השוטפת.
חושב שכדאי להשקיע את התקציב בנוער וותיקים.
רינת לוינסון – בפועל, ביום יום קמה לה גינת כלבים בבייסבול, כל ערב משוחררים
שם כלבים, מהווים מטרד ולכלוך במגרש. כמו כן, היתה תקיפה של כלבה. נראה שכן
יש צורך לגינת כלבים במושב, למרות ההתנגדות של חלק מהתושבים.
מירב לרנר קליק – ידוע לה שבשוויץ ואיטליה כבר התחילו לסגור גינות כלבים בגלל
מחלות.
אורי שמיר – מצביע על התרומה לחיי הקהילה. מפגש של בעלי כלבים במיוחד
לתושבים שאין להם מכנה משותף עם הורי גן השעשועים, משחקי הכדורגל במגרש
וכד. חלק מההקמה יבוצע ע''י בעלי הכלבים בדומה לפרויקטים שנעשו במוש ע''י
תושבים.
שרה זכרין – בעניין הלכלוך – כנראה לא נצליח לחנך את בעלי הכלבים. מתחם סגור
לכלבים ומקום מפגש לבעלי הכלבים ייתן מענה לצורך ובגינה עצמה בעלי הכלבים
ישמרו על הניקיון במקום.
הוצע להגדיר את הבאר גם כגינת כלבים.
אלדד - מתחם הבאר, הוקם לרווחת התושבים, פנאי ונופש. אפשר להגיע למקום עם
כלב, אבל לא חושב שמתאים להגדיר את המקום כגינת כלבים.
רחלי מבקשת להדגיש שמ בחינת ביטוח לא קיימת החרגה לנזקי בעלי חיים ואין
בעיה מבחינה ביטוחית. מבחינת החשש מרעש – ניתן להגביל את שעות השימוש.
השעות היותר אטרקטיביות הן בערב.
לגבי תחזוקה – רק לדאוג לשקיות לאיסוף גללים ופינוי פח – בדומה לפינוי שמבוצע
בכל המושב.
מדגישה ש 92 בעלי כלבים חתמו שרוצים גינת כלבים.
לדעתה, לועד תפקיד לתת מענה לצרכים שונים של כלל התושבים.
החלטה: הועד ממליץ על בחינת מתחם הבאר כמקום מפגש לבעלי כלבים וכלביהם.
יש לבחון את המקום יחד עם חברי הועדה לשם התאמות שצריך לבצע.
המיקום שהוצע ע''י האגודה, לא מתאים בגלל הקירבה לגן גוזלים.
לאחר שייבחן המיקום החדש, יש להעלות הנושא בישיבת הועד.
2 .תקרית בית כנסת - בתחילת חודש יולי התקיים במגרש הבייסבול אירוע פתיחת קיץ
שתנועת הנוער גנצ הכינו ועבדו רבות לכבודו.
האירוע התקיים בשבת החל מהשעה 00:11 .מור המדבית תיאמה את האירוע עם
ניר בק – יור ועדת דת. בשעה 00:11 ,תחילת האירוע הושמעה מוסיקה – אחד
המתפללים, הוציא באלימות את התקע מהשקע ולקח את הבידורית והכניסה
למועדון ללא אפשרות שימוש בה, לטובת הנוער. כמו כן, לפני כן, לא אפשר למדבית
ואו לנוער כניסה למועדון להוצאת הציוד שהונח מבעוד מועד בספריה )לא להפריע
למתפללים(.
ניר בק – הוזמן לישיבה, אך לא הגיע.
הגיעו אלי הפלינג ויהודה בק.
מדובר באירוע אלים שלצערנו כבר נתקלנו בעבר.
לפני מספר חודשים, התחילו תפילות בשבתות + ארוחה קלה, הוכנס מקרר למבנה
וציוד נוסף – ללא כל אישור. בשיחה שהתקיימה, לאחר המקרה הנל, עם ניר בק –
יור ועדת דת, הובהר שהמבנה משמש בנוסף לבית הכנסת, כמועדון – מתקיימים
חוגים ואירועי יום הולדת וכל שינוי )כהכנסת ציוד( צריך להיות בתיאום מלא עם
הועד.
כמו כן, נאמר מפורשות, שלעתים יהיה ממשק בין אירוע מושבי לבית הכנסת.
הודגש שהועד מברך על הפעילות של בית הכנסת יחד עם זאת צריך לעתים
להתגמש.
על אף זאת, בתחילת החודש, התקיים כאמור אירוע ה קיץ של הנוער וההתנהגות
שפורטה לעיל.
החלטה: יש להפחית 1500 ₪ מתקציב הדת, מגרימת הנזק לבידורית. ככל שיהיה
אירוע אלים נוסף, הועד יבחן לגופו ועשוי לנקוט בסנקציות. יש לידע את יור ועדת דת
בכך שעד היום מנע הועד המקומי קיום פעילויות בשבת בבוקר, בגלל תפילות שבת.
הועד המקומי ימשיך לקיים פעילויות במועדון תוך התחשבות בציבור המתפללים אך
מצופה מציבור המתפללים התחשבות וגמישות. יש לקבוע נהלים לבית הכנסת
)הועד המקומי(.
3 .עגלת קפה – ההתארגנות של מפעיל העגלה, ארכה יותר מהצפוי. המפעיל מבקש
שתקופת הגרייס תילקח מיום פתיחת העגלה לקהל.
החלטה: מאושר פה אחד.
המפעיל מבקש לשנות את שעות הפעילות בהתאם לעונה, חם מאד בשעות
הצהריים, לפתוח יותר מאוחר בערב ובימי חמישי עד 30:22 ,פתיחה מקבילה
למועדון הפינה.
החלטה: מאושר פה אחד.
4 .אישור פרוטוקולים – יישלחו במייל.
5 .השנה, בדומה לשנים האחרונות, מאי עמר תושבת ירחיב תנהל את הקייטנה.
הקייטנה מונה 96 ילדים, כיתות א-ו. נייטקאמפ 48 ילדים. שכבות י ויא ידריכו את
הפעילויות.
האם ניתן לאשר פתיחת קייטנה לא -ג לשבועיים ולא לשבוע אחד?
החלטה: בדומה לשנים קודמות, שכבות א- ג יצטרפו לשבוע האחרון של הקייטנה.
6 .שונות – הופעתו של דני רובס. אירוע מוצלח מאד, אווירה טובה והשתתפות יפה של
תושבי המקום. השילוב של המוסיקה לכל המשפחה ועגלת הקפה היתה מאד
מוצלחת. עלות של המופע לאחר ניכוי הכנסות – 11800 ₪ מתקציב תרבות.
לאור ההצלחה הנ''ל, אנו מתכננים לקבוע הופעה למבוגרים, של מיכה שטרית,
במתחם בית העם.