פרוטוקול ישיבה מס' 53: 09/5/18

פרוטוקולים • כניסות

הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.

על סדר היום:
1. הצגת דו''חות כספיים לשנת 2017
2. עדכונים שונים

דיון והחלטה:
1. דו''חות הכספיים הוצגו ע''י רו''ח יפה ארקש ממשרד משה מועלם – רו''ח.
החלטה: מאזן לשנת 2017 אושר פה אחד ויועבר למועצה.
2. שירות וטרינרי – לאחר הגשת תלונות רבות בנושא כלבים משוטטים במושב, התקיימה פגישה עם נציגי השירות הוטרינרי בראשם ד''ר רפלוביץ, מנהל השירות. הוסכם שפקחים יתגברו את הסיורים שלהם במקום. בנושא הלכלוך מהכלבים, הטיפול אינו בסמכות השירות אלא בסמכות המועצה.
3. רו''ח משה מועלם, ביקש לקיים פגישה עם הנהלת הועד המקומי בנושא העלאת שכ''ט. אפרת עשתה בדיקה בנושא, ויש מושבים שמשלמים שכ''ט נמוך משהועד משלם. יחד עם זאת, הועד המקומי מקבל שירות מאד מקצועי מזה שנים ויש לזה משקל. החלטה: לקיים משא ומתן בנושא, אפשר לאשר תוספת של 300 – 350 ₪ לתשלום החודשי, אין לעלות את התשלום עבור הביקורת השנתית.
4. בית העם – כפי שדווח בביצוע 2017 (במאזן), הוצאות בית העם מאד גבוהות, יש אמנם הכנסות מהשכרת המקום לחוגים ולימי הולדת, אך ההוצאות עולות ההכנסות – כ 20,000 ₪ בשנה. החלטה: יש להשיב את מבנה בית העם לאגודה, לאחר סיום שנת הלימודים/חוגים.
5. דורי יעקובובסקי פנה לחברי הועד בנושא סגירת השער המזרחי בימי שלישי. סגירת השער פוגעת בפרנסה שלהם. הוסבר לדורי, שהסגירה בוצעה לטובת בטיחות ילדי המושב והיא מינימלית, הוגבלה לחצי שעה בשעות פתיחת החנות (17:15 – 17:45). כמו כן, בחודשים בהם לא מתקיימת פעילות התנועה השער לא ייסגר (מדובר בחודשיים וחצי לפחות).
6. באר/בריכה א/ -- יש לתקן את החשמל במקום ולהוסיף שני שולחנות קק''ל. כמו כן, יש לשנות את קוד הכניסה ולוודא שלא ניתן להיכנס למקום ללא קוד.
7. קייטנת צופית – השנה אנחנו בבעיה, עקב הצעת בית הספר לקייטנה של 4 שבועות, כמו גם, כפופים לצו מחירי קייטנות. החלטה: מאחר והועד המקומי מציע קייטנה של 4 שבועות, אין בעיה להציע במחיר המינימלי שהוצע (ללא כוונת רווח).
8. חגי פורת, פנה אל אפרת בבקשה לשתול עצים סמוך לביתו בשטח הציבורי.