פרוטוקול מספר 18 מיום 11-3-2015

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול מס' 18 מתאריך 11/3/15
משתתפים: ישראל אברמסון, , אלדד אלרון, דב אבן ועומר היימן.
נעדרו: משה גרינפלד
מוזמן: ניר בק

על סדר היום:
1. שכר רב''ש
2. שכירות מרפאה ובית העם
3. דת - תקציב
4. פגישת אגודה – מבנים.

דיון והחלטות:
1. נושא השכר לעמית עולה שוב. דב אבן ייפגש עם אפרת לבדוק את כל צפי ההוצאות עבור ביטחון לשנת 2015.
2. שכירות המרפאה –הנושא יועלה שוב ,לאחר פגישה עם האגודה. בית העם – החלטה: שימוש בבית העם ליום הולדת אחה''צ (שעתיים) יישאר 350 ₪.
3. ניר בק ביקש להגיע לישיבת ועד להציג את פעילות ועדת הדת וצפי תקציב ל2015. סה''כ התקציב המבוקש : 17,000 ₪.
החלטה: תקציב דת ל2015 יהיה 9000 ₪, 2500 ₪ עבור הוצאות ימי שישי, 5200 ₪ עבור חגי תשרי, 400 ₪ עבור פורים.
4. מבנים: הועלה נושא בית הספר ומבנה מועדון לנוער. יש לבחון הקמת מועדון במבנה של בית הספר במקום מבנה חדש.
החלטה: עומר יפנה לאדריכל שיגיע לבית הספר ויתכנן תכנון ראשוני (סקיצה), בתקציב של עד 2000 ₪. בפגישה עם ראש המועצה, תוצג לו הסקיצה במטרה לקבל את המבנה לרשות הועד המקומי, לטובת הנוער.