צופית בת העשרים

פרק ו • כניסות

(''תלמים'', תשרי-חשון תשי''ד) י. פרליס / עמ' 120-122

נהוג אצלינו לחוג בשמחת תורה את יום כניסתנו למושב. השנה, שנת ה - 20, ציינו אותו בחגיגיות יתר. מושבנו, על אף 20 שנותיו (יש אומרים כי העלייה על הקרקע היתה שנתיים קודם לכן) הנו בהרבה מובנים, לרגל קלטו 32 משפחות בהרחבה, כמעט במצב של ''מתחיל'', שכן מתיישבים אלה יושבים בבתיהם שנה אחת בלבד ותהליך השתרשותם רק בהתחלתו. גם על הוותיקים עוברת תקופה לא קלה בקשר להרחבת השטחים והעברתם ממשק, אשר נבנה בתנאי ''התיישבות האלף'', שפיתח מחוסר קרקע את הלול בממדים נרחבים - למשק שלחין עם קבלת קרקע נוספת בשלוש השנים האחרונות. המעבר מטיפוס משק אחד לטיפוס משק שני קשור בהשקעות גדולות מאד, בזמן שבנינו בתי אימון לולים, אשר רק לפני שנים מעטות הושקעו בהן עשרות אלפי ל''י, עומדים ריקים ללא ניצול.
עצם ההרחבה - תוספת מתיישבים ותוספת קרקע - תבעה קידוח נוסף, אשר בוצע לפני שנה בהצלחה. ברור כי הקידוח החדש היה קשור בהשקעות כספיות רציניות, אשר לא תמיד נמצאו מקורות המימון הדרושים לכך. המושב נמצא איפא בשלב של בנייה והתרחבות; החברים משקיעים מיטב אמצעיהם וכוחותיהם, ותקוותנו כי המאמצים ישאו פרי ונזכה לחוג את חצי היובל במצב משקי וכלכלי יותר יציב. עד אז גם נגיע לשלב הסופי של התרחבותנו, כלומר ל- 100 יחידות משק על 2750 דונם.
הנוער במושב, אשר 20 מבנו ובנותיו משרתים בצבא, טרם קיבלת צורה קבועה להיאחזותו, אם כי הוא נאחז בקרקע, עובד משק הוריו ורואה במושב את ביתו לעולמי עד.
האוכלוסיה במושבנו היא כיום 81 משפחות מתיישבים שהם 138 חברים וחברות, 138 ילדים, 28 בנים ובנות מבוגרים, 8 משפחות בעלי מקצוע, 16 משפחות תושבים, בסה''כ 425 נפות לעומת 49 משפחות ו-214 נפשות בחג העשור.

השטח והשימוש בו:
כאמור, נמצא ברשות המושב שטח של 2750 דונם המתחלק בצורה דלקמן:
פרדס נושא פרי - 340 דונם
פרדס צעיר - 180 ד'
פרסד בשיקום, אשר רק השנה הועבר לנו - 400 ד'
שטחי שלחין - 920 ד'
מגרשים לבנייני דירה ומשק - 405 ד'
מגרשים לבניינים ציבוריים - 95 ד'
שטחי בעל - 410 ד'

חלוקת היחידה כיום לוותיקים:
המגרש ע''י הבית - 2.5 ד'
פרדס נושא פרי - 7 ד'
פרדס צעיר (בממוצע) - 4 ד'
שטח שלחין לירקות - 11,5 ד'

סה''כ 25 דונם

השטח בהרחבה
שלחין ליד הבית 7.5 ד'
פרדס בלתי מחולק (בשיקום) 400 ד'

שטח הוותיקים מפוצל ל - חלקות ומזה חלקה אחת הנמצאת לפחות קילומטר ומחתית מהמושב.

המשק
את המקום העיקרי במשק תופס כיום הפרדס, ומשק החי - הלול דולדל ב 3-4 השנים האחרונות ומ - 30.000 מטילות, ירדנו ל7 אלפים בלבד. החוסר באספקה מנע מאיתנו לנצל את התיכנון שבוצע ב - 25% בלבד. כדוגמה לאותה ירידה ישמשו המספרים הבאים של שיווק ביצים ובשר עוף במושבנו.
בתש''ז שווקו 2.5 מיליון ביצים ו - 33 טון עוף
בתש''י שווקו 2.5 מיליון ביצים ו - 52.5 טון בשר עוף
בתשי''ג שווקו 1.2 מיליון ביצים ו - 13.5 מיליון טון בשר עוף.

עקב החוסר בקרקע ( היחידה שלנו היתה לחג העשור 12 דונם בלבד) פיגרה הרפת במושבנו כל השנים, ובשנים האחרונות מחוסר הספקה צומצמה גם רפת קטנה זו. קרבת הגבול והמסתננים הוסיפו את שלהם.
לעומת זאת תופס הפרדס בכל השנים את מקומו הראוי. בשנות המלחמה השקיעו החברים הרבה עמל וכסף בפרדס ושמרו עליו לבל יחרב, וב -3 השנים האחרונות הגענו ליבולים המניחים את הדעת. בתשי''ג גם המחירים הוטבו וזה הכניס יום עבודה יפה. דבר זה עודד את החברים ובשנים תשי''א - תשי''ג הוסיפו 280 ד' נטיעות חדשות.
עם ירידת משק החי וקבלת שטחים נוספים, התחלנו לגדל יקרות ותו''א, ובשנתים האחרונות גם בטנים. הושקעו סכומים גדולים ברשת צנורות חדשה ובקידוח הבאר השניה, וזה נתן דחיפה למשק.
והרי מספרים אחדים על השימוש המים, החל מ - 1935:

ב - 1935 הגיע שימוש המים ל - 124.200 ממע''ק
ב - 1943 (לחג העשור) ל - 695.000 - '' -
ב - 1948 (בהתחלת מלחמת השיחרור) ל - 668.000 - '' -
ב - 1952 עם הפעלת הבאר השניה ל - 1.323.000 - '' -
ב - 1953 עם הפעלת הבאר השניה ל - 2.000.000 - '' -

המעבר מגידול עופות לגידול ירקות לא היה קל. בל נשכח כי 50 הוא הגיל הממוצע של רוב החברים, בכל זאת התגברו החברים על זה.
בסיום הדברים הריני רוצה להעיר כי היחס אל החקלאים הנושאים בעול המדינה, הקולטים עלייה (המושב שלנו כמעט הוכפל), האמונים על השמירה, ולעיתים שמירה מאד אינטנסיבית וכו', חייב להיות חיובי יותר מצד המוסדות. דבר זה כשיובן פעם כראוי, יתן את העידוד לחקלאות ולחקלאים, ומכאן תצמח ברכה למדינה כולה.