מגילת אבן הפינה

פרק ג • כניסות

זה נוסח המגילה שהונחה בתוך אבן הפינה לבית העם בצופית:
''ביום י''ב שבט לשנת חמשת אלפים שש מאות תשעים ושבע לספירה בגמר מאתים ושבעים יום מאז יד פורעת זדונית הרימה גרזן ההרס מחדש על מפעל תקומתנו, במלאות מאה וחמישים יום מאז ליל הדמים בו הביא מושבנו - ישוב צעיר הנאחז בצפרנים בקרקע המולדת - את קרבנו הראשון על מזבח השמירה וההגנה, ושרשרת הבנין לא נותקה.

פועלי אמריקה רבתי אשר מנהיגם המנוח מאכס צוקרמן ז''ל, האיש שפעל גדולות בארגון ובחינוך, והיה נערץ ואהוב על ציבור הפועלים באמריקה, מקימים את זכרו לנצח בארץ ישראל ע''י השתתפותם הנדיבה בהקמת בית-עם לצופית ולסביבה שישמש כית ועד לתורה ותרבות ומבצר לבטחון פועלי אמריקה אשר עלו לארץ ישראל בשליחות מיוחדת לראות במו עיניהם מה שפעלו חלוצי ישראל על אדמת המולדת ביצירה ובהגנה.
במעמד ב''כ מוסדות ההסתדרות, הישוב, חברי המקום והסביבה, אנו מניחים אבן הפינה לבית עם על אדמת הקרן הקיימת לישראל בשעה טובה ומוצלחת''.

2zI