פרוטוקול מס' 22 מתאריך 1/06/15

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול מס' 22 מתאריך 1/06/15

משתתפים: ישראל אברמסון, , אלדד אלרון, דב אבן, משה גרינפלד, עודד נפתלי, עומר היימן, עינת פרנץ.

אילונה זק- נציגת המושב במליאה.
יגאל גדרון – ועדת ביקורת

על סדר היום:
1. תוכנית מתאר – אגודת צופית – עדכון
2. ביטחון – שדרוג תוכנת מערכת השערים וקביעת נוהל חיבור משתמשים.
3. עליית מחיר הארנונה – צו ארנונה של הועד המקומי
4. סימון כבישים
5. ביצוע סקר נגישות
6. תיקון מדרכות
7. טיפול בקיצוץ התקציב.
8. דשא מגרש הספורט – עדכון
9. תכנית בנייה כפר סבא
10. תב''רים בית ספר צופית

דיון והחלטות:
לפני תחילת הדיונים לפי סדר היום, אפרת שיתפה את חברי הועד בתקרית, נוספת שהייתה עם יו''ר האגודה, בשיחת טלפון שקיימו.
החלטה: יישלח ליו''ר האגודה, מכתב בנושא העלבת עובד ציבור.
כל תושב המבקש לקבל שירות מהוועד המקומי, צריך להתנהג בנימוס ודרך ארץ. הועד המקומי לא ייתן יד להתנהגות אלימה.
• ועד גן חיים פנה בבקשה לקבל השתתפות בהוצאות מבנה הנוער לשנת 2014 ו2015. תנועת הנוער מתקיימת רק  בגן חיים החל משנת 2014 (לבקשת הנוער, מאחר ולצופית אין מבנה אחד שיכול להכיל את כל ילדי התנועה). 
1. ישראל דיווח מאסיפת האגודה:
א. הציג את תקציב הועד המקומי לפני הנוכחים.
ב. תכנית מתאר – הכוונה ליצור אזור תעסוקה והכשרת שימושים חורגים למבנים בחלקות א.
החלטה: הועד המקומי לא מעוניין באזור תעשייה במושב, מבקש לשמור על צביונו הכפרי של המושב. מכתב התנגדות לתוכנית יישלח לועד האגודה.
2. ביטחון – על אף ניסיון הועד המקומי להפחית את עלות השמירה בשער (נשלח מכתב לבן בטחון שהועד דורש לעבור לאופציה ג' – שומר בשער ללא סיור), עדיין קיימות הוצאות נכבדות בסעיף זה, כמו כן, תוכנת השערים הקיימת אינה מאפשרת הכנסת נתונים מלאה, ולמעשה יש בה מספרים בלבד. כיום כ 1500 מספרים. לשם שדרוג התוכנית יש לאפס את רשימת המשתמשים. ניתן לדרוש מהתושבים לשלם סכום כלשהו לטובת שימוש בפתיחת השער באמצעות הטלפון. בדומה למכירת שלט. לאחר דיון סוער הוחלט שחברי הועד יבחרו בין מספר אופציות. חיוב כל תושב / שוכר בסכום של 50 -100 ₪ תמורת הכנסתו לתוכנת השערים. תושב ישלם זאת באופן חד פעמי ושוכרים כל שוכר פעם אחת. כמו כן, יש לקבל החלטה האם אנחנו מעוניינים לאפשר לכל בית בצופית מספר מנויים ללא תשלום או שכולם מחויבים, מהמשתמש הראשון. החלטה תתקבל בישיבה הבאה.
3. צו ארנונה -  התקבל מכתב מהמועצה, לפיו הועד המקומי צריך לאשר בישיבה, את העלאת הארנונה ב 1.27%, ובמידה ומעוניינים לעלות את תעריף את הארנונה יש להגיש בקשה מיוחדת.
הועד המקומי אינו מעוניין לעלות את הארנונה, על פי הצו.
החלטה: יישלח מכתב שהועד דן בנושא ומבקש לא לבצע שינויים בתעריף.
4. לאחרונה התקבלו מספר תלונות בנושא מעברי החציה ופסי ההאטה. לא ניתן לראות את סימוני הכבישים במושב. התקבלו שתי הצעות מחיר לצביעת פסי האטה + סימון מעברי חציה וקוי עצירה בסך של כ 6000 ₪ + מע''מ. מדובר בסכנה להולכי הרגל ולנוסעים.
החלטה: אושר ביצוע סימון מעברי חציה וקוי עצירה בלבד. עלות של 3000 ₪ + מע''מ.
5. יועלה בישיבה הבאה.
6. יועלה בישיבה הבאה.
7. טיפול בקיצוץ התקציב. כאמור נשלח מכתב בנושא קיצוץ בתקציב הביטחון. כמו כן, קבלן הגינון קיבל הודעה על הפחתת התשלום החודשים ב 20%. ידוע לנו שיפחתו ימי עבודה של החצרן, ביטול הפקוח וייתכן ועוד.
8. דשא – עדכון ע''י עודד – ביום חמישי ה28/5/15, יפתח קיבל את המכתב של הועד. הוא אמר, שבגלל עומס יתייחס רק לאחר שבוע. ביום חמישי, יש להוציא מכתב נוסף לקבלת לו''ז לתיקון מערכת ההשקיה.
9. תכניות בנייה כפר סבא. עיריית כפר סבא פרסמה את תכניותיה לתוכנית מתאר חדשה לעיר. איך אנחנו כוועד יכולים לפעול ולהשפיע בהחלטות. מהנדסת הועדה לתכנון ובנייה לא יכולה להתערב בנושא, כל עוד לא מדובר במידע תכנוני שמפורסם. יש לפנות לדני ברכה לבדוק אפשרויות פעולה.
10. עינת פרנץ מבקשת לעדכן בדבר החלפת הנורות בעמודי תאורת חוץ. לאחר שיחה עם חשמלאי המועצה, החלפת תאורה פר עמוד. עלות של 1300 ₪ לעמוד. עלות הפרויקט מאד יקרה. כיום הנורות בחלקן 150 וואט וחלקן 100 וואט. בהחלפה ללדים, יורד ל60 ו 20 וואט בהתאמה. חיסכון של יותר ממחציץ.  האם יש

אפשרות לקבל תב''ר לנושא? אול להוריד כרגע עוד רבע שעה של תאורת חוץ. כיבוי כבר ב 0400.
אפרת תפנה לחשמלאי המועצה לדאוג לכיבוי החל מהשעה 04:00.