פרוטוקול ועד מקומי מיום 2022/10/23

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך: 2022/10/23

משתתפים: ישראל אברמסון, משה גרינפלד, אריאלה ולד, אלדד אלרון, עודד נפתלי, עומר היימן
ועמי לזר.

אורחים: שעיה גינוסר, רינת וקובי לוינסון , שרית ועמיחי נוי, שרית חנוכה, נורית ברגר, ציפי לזר,
יהודה בק, אלי הפלינגר, שוש עמית, נתי שוחמי, יעל זלטין, נאוה סימון, אורי ואילה יפה, חני בן גרא.

** הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.

סדר יום:

  1. בית הכנסת בצופית
  2. מתחם דואר ומרכז מחזור
  3. ביטוח קייטנת צופית
  4. שונות

דיון והחלטות

1 .בית הכנסת - דיון בנושא נקבע לאחר אירועי יום כיפור, בהם התושבים נתקלו בפרגוד שהוצב באולם
והנשים נדרשו לשבת מאחוריו.
ישראל פתח והסביר שכבר לפני למעלה משנה, הוכנס ציוד לבית הכנסת, ללא קבלת אישור ע''י כך
מהוועד המקומי. הובהר באופן חד משמעי, ליו''ר ועדת בית הכנסת/דת – ניר בק, שכל שינוי בבית
הכנסת, צריך להגיע לשולחנו של הועד ורק לאחר אישור הועד ניתן יהיה לבצע. כמו כן, כידוע,
לבקשת המתפללים, הורכב שעון שבת באולם.

התושבים שהגיעו לישיבה, ביקשו להחזיר את המצב לקדמותו. ישיבה בתפילות ללא כל הפרדה והיה
מי שהסכים שתהיה הפרדה, בדומה למה שהיה שנים עברו, ע''י חבל ועליו בד בגובה של כ 80 ס''מ.
מה שחשוב שנשים תוכלנה לראות את ספר התורה מכל מקום באולם.

לדברי המשתתפים, צביון המושב, חילוני ולכן מבקשים להחזיר את המצב לקדמותו.

החלטה: דעת התושבים נשמעה, יש לקבוע פגישה עם ניר בק, לשם קביעת הנוהלים בבית הכנסת.
הנוהלים יהיו כפי שהיו בעבר: פרגוד לא יהיה באולם, הפרדה בחגי ישראל, ע''י חוט/חבל ובד בגובה
של כ 60 ס''מ. כל פעילות שנעשית בבית הכנסת )תפילות, קביעת טקסי בר מצווה(, תפורסם ותקבע
ע''י מזכירות המושב.

2 .מתחם הדואר ומרכז המיחזור – הוצגה התכנית, מצ''ב.
יש לבצע שינוים כך שתמנע פגיעה בעצים במקום. למצוא חלופה לדק המוצע – לחומר שידרוש 0
תחזוקה. יש לבדוק הצבת פחים טמונים במקום להחליף כתומים ופחים לפסולת ביתית.
3 .קייטנת צופית – בקיץ האחרון, 3 ימים לפני סיום הקייטנה, נודע לצוות הקייטנה שעקב טעות לא
הופקה פוליסת ביטוח לקייטנה. לאחר דין ודברים עם הסוכן, הובטח שבמידת הצורך יהיה כיסוי –
ללא כיסוי פארק המים וללא הבריכה. למעשה כיסוי רק לדרכים )יומיים – בריכה ופארק מים( ויום
פעילות במושב. בסוף חודש אוגוסט, התקבלה דרישה מהסוכן לתשלום פוליסה של הקייטנה בגובה
של 11 אלף ₪. נאמר לסוכן, שאין כל כוונה לשלם את הסכום הנ''ל ל3 ימים- ימי כיסוי חלקי. הסוכן
ביקש להגיע לישיבה. לדבריו, נהוג להוציא פוליסה בדיעבד, ובמקרים כאלה, יש כיסוי מהיום הראשון
לקייטנה. כך לדבריו, היה גם בקייטנה השנה. אכן נעשתה טעות, בחברה , טעו לחשוב שהקייטנה
מתחילה באוגוסט. על אף זאת, לאחר שנודע שאין ביטוח, הסוכן פנה לסמנכ''ל החברה אשר הבטיח
כיסוי לקייטנה.
מבקש להעביר תשלום של 8000( ₪ לאחר הנחה( לחברת הביטוח הראל.
החלטה: ברוב קולות ועל אף הטעות שקרתה ע''י חברת הביטוח, אושר תשלום של 6000 ₪ לחברת
הראל.
4 .שונות:
• נתי שוחמי – נמצאים בשלב פיתוח הבית החדש, מבקשים לשתול גם בשטח הציבורי צמחים,
בדומה למשפחת זכרין, מול ביתם. מאחר ומדובר בשטח ציבורי, ידוע לו שבמידת הנדרש הם
יפנו את כל הצמחייה באופן מיידי.
החלטה : על נתי לכתוב מסמך התחייבות לפינוי הצמחייה במידה ויידרש, התחזוקה השוטפת
תהיה על התושב.
• מתחם הבאר – המתחם יהיה ללא מנעול, פתיחה ע''י קוד כניסה.
• עגלת קפה – פתיחת הסכם התקשרות עם אסף. האגודה ביקשה לפתוח את ההסכם ולשנות את
סכומי השכ''ד. 500 ₪ לכל צד. החלטה: הועד המקומי מאשר את ההעלאה.
• שטחים ציבוריים/פרטיים – מתחם קופת החולים וגשר יהיו בטיפול ואחזקה של האגודה