פרוטוקול ישיבה מיום 23-2-2021

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך: 23-2-2021
משתתפים: ישראל אברמסון, עמי לזר, אריאלה ולד, אלדד אלרון, עודד נפתלי.
משה גרינפלד )בזום(.
אורחים: שאול אלון בישיבה ותושבים נוספים בזום
** הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.
על סדר היום:
תב''ר – תקציב בלתי רגיל, שהמועצה תעביר לכל הישובים בסכום של 600 אלף ₪ , לטובת
תשתיות המושב.
שונות
דיון והחלטות:
1 .התב''ר מיועד לתשתיות במושב. לדוגמא: הסדרת כבישים, מדרכות, קווי תקשורת,
מצלמות וכד.
- פסי האטה – לבדוק את תקן/כללים להתקנת פסי האטה. הפסים מאד גבוהים
ברחוב האילנות ומתבקש לתקן אותם.
- מדרכות – השלמת מדרכות, בסוף רחוב השדרה לכיוון מזרח, רחוב הקשת מול
הקשת 11-9 ,רחוב המשעול . לבחון הרחבת מדרכות במקומות שניתן. ירידות
מהמדרכה לכבישים )יש צורך שיהיה מעבר חציה במקומות אלה(, בדיקת מצב
הכבישים/ אספלט.
- מגרש הספורט ברחוב הקשת – לבחון הקמה בחלקו הדרומי, מגרש לכדורגל עם
דשא סינטטי.
- הוספת עמודי תאורה ברחוב השדרה.
- הוספת מצלמות ברחבי המושב )תאורה נוספת בגבעת בית העם ומצלמות(
- מבנה נוסף לנוער
- רמזור נוסף ביציאה הראשית לכיוון צפון, שלא תהיה פנייה חופשית לכיוון צפון.
- הקמת טיילת – סמוך לתעלה לאורך רחוב האילנות.
- הסדרת תעלת ניקוז רחוב הזית – הדר.
- שדרוג גן שעשועים ליד מועדון התרבות – משטח דש א/גומי במקום החול.
- תשתיות אינטרנט – סיבים אופטיים.
- להכניס את כבלי החשמל לתת קרקעי
חברי הועד יעשו סיור במושב, למפות את בעיות הכבישים/המדרכות ועמודי התאורה. לאחר
מכן ייקבעו סדרי עדיפויות ותחשיבי עלויות
2 .שונות –
* עדכון מהפגישות שנערכו בנושא גינת הכלבים, השטח מול צפי מרציאנו בוטל –
לא אפשרי . מוצע שטח חקלאי סמוך לחורשת האקליפטוסים/גן גוזלים. תושבים
רבים מתנגדים לרעיון גינת כלבים.
* שתי שכנות הגיעו לפגישה בנושא גן השעשועים. לדבריהן, הצבת המתקנים לא
כפי שתוכנן מראש, גורמים לרעש ולפגיעה משמעותית בפרטיות השכנים.
מבקשים להזיז את מתקן הטיפוס וגם להנמיך אותו. מבוקש לבצע כיסוי למתקן.
הובהר שוב, שהמתקנים הוצבו בהתאם לדרישות הבטיחות. לגבי הגדר של משפחת
נרדי, ניתן לנסות להסתיר את הגינה – אפרת תיפגש עם אחת השכנות לבדוק מה
ניתן לבצע.
• אלימות מילולית במגרש הבייסבול ע''י אחד השכנים, יש להתייעץ עם עורך דין
לגבי הסיכוי להוצאת צו הרחקה, לתושב, מהמגרש. מדריכת הנוער הגישה
תלונה במשטרה על הטרדה מאיי