פרוטקול 2 מיום 8.1.2014

פרוטוקולים • כניסות

עך סדר היום: 
1. פרידה מועד קודם.
2. קביעת ועדות ומורשי  חתימה - הסמכת עו''ד סגל לטפל בשינויים הנ''ל.
3. מכתב של מזכיר המועצה בנושא גביית ארנונת ועד מקומי
4. גן דקל – בניית גן חדש (במקום המבנה הקיים שהינו מבנה יביל)
5. ט''ו בשבט – עדכון
6. הצעת תקציב 2014
7. ועדת קבלה לתושבים (משותפת לועד האגודה) 
 

משתתפים: ישראל אברמסון, משה גרינפלד, אורי יפה, ירון בר, אלדד אלרון, אורי שמיר, מירי שטרן-דרור.
מוזמנים: מהוועד הקודם: עינת פרנץ, ספי אברמזון ואיציק קדוש.
נציגת המליאה: אילונה זק
ועדת ביקורת: ליליק זקס
רשמה: אפרת ציר כהן
דיון והחלטות:
1. הועד המקומי מבקש להודות לחברי הועד הקודמים, על העבודה, המסירות והתרומה למושב.
2. קביעת ועדות: ועדת תרבות: מרכזים: מירי דרור ואורי שמיר. הרעיון, לפנות לכל התושבים שהתושבים יצוותו עצמם לאירוע. כל צוות יהיה אחראי לאירוע מסוים. מרכז ועדת נוער: אורי שמיר יחד עם אורי יפה וספי אברמזון, ועדת ביטחון: אורי יפה וירון בר, ועדת איכות הסביבה: ירון ואלדד, ועדת תשתיות:משה גרינפלד, ירון בר. ועדת דת: ישראל. ועדת שת''פ עם האגודה – ישראל, אורי יפה, אלדד וירון. ועדת עלון:
מורשי חתימה: ישראל אברמסון, אורי שמיר וירון בר. יו''ר הועד חתימה ראשונה. חתימות שני חברי ועד + חותמת יחייבו את הועד בכל עניין ודבר. הועד המקומי מסמיך את עו''ד עמיר סגל לטפל בהעברת זכויות החתימה מהוועד הקודם לועד זה, במס''ב, בבנק הדואר ובבנק הבינלאומי. מזכירת המושב, אפרת ציר כהן, מורשית חתימה עד לגובה של 5000 ₪.
3. תושב המושב, מר גיא זיו פנה לגזבר המועצה, בטענה שארנונת ועד מקומי נגבית שלא כחוק. לדבריו, על פי ההנחיות, סכום ארנונת ועד מקומי לא יעלה על 30% מסך הארנונה הנגבית ע''י המועצה. במידה והועד המקומי מבקש לגבות מעל, עליו לקבל אישור על כך מהמועצה. גזבר המועצה, פנה אל הועד המקומי לקבל הסכר לכך. אפרת חיפשה בפרוטוקולים של האגודה (באותם ימים הועד המקומי היה ענף באגודה) וכן בפרוטוקולים הראשונים של הועד המקומי . החלטה: הפרוטוקולים שנמצאו (לאחר חיפוש נוסף- - בתחילה לא נצאו) יישלחו לגזבר המועצה.
4. גן דקל – לפני מספר שנים, הציבה המועצה לשימוש גן הילדים מבנה יביל. לפני כחצי שנה הוצע לועד המקומי להקים גן נוסף במושב. הועד המקומי הקודם חשב שאין צורך בגן נוסף אלא יש להחליף את המבנה היביל. משיחה עם דינה קישון מהועדה לתכנון ובנייה, דינה ביקשה שנבחן זאת שוב. לדבריה לא כדאי לבטל/להחזיר מבנה יביל אלא לנסות למצוא לו שימוש נוסף במושב. יש לבדוק הצבת המבנה היביל בחורשה הצמודה ובניית גן חדש סמוך לגן הדר או ההיפך. ב 19/1/14 יתקיים סיור במקום עם נציגי הועדה ומהנדס המועצה.  בדיון עלה שניתן יהיה להשכיר את המבנה היביל לטובת צהרון במקום. צהרון שיהיה קרוב לגנים. המצב היום שלוועד המקומי אין נכסים מלבד מועדון התרבות ומשתמש בנכסי האגודה. החלטה: נציגי הועד מוזמנים לפגישה, יציגו עמדת הועד להקמת מבנה שיחליף את המבנה היביל אך לא במקומו.
5. טו בשבט – יתקיים ב 18/1/14 בשעות הבוקר. נטיעות בסוף רחוב המשעול תוספת לחורשה הקיימת. פעילויות נוספות – יצירה ועוד.
6. הצעת התקציב. התקציב הוצג. עלו שאלות רבות.הוחלט להתעמק בהצעה ולקבוע מועד נוסף לישיבת ועד בה יועלה התקציב להצבעה.
7. ועדת קבלה משותפת עם האגודה. החלטה: הקונים יישלחו למכון אבחון (פילת או דומה). יש לערוך הסכם רלוונטי – יועמ''ש האגודה. נציגי הועד המקומי בועדת קבלה יהיו: משה גרינפלד, ישראל אברמסון ואלדד אלרון.

ישראל אברמסון , יו''ר