פרוטוקול מישיבה משותפת לשני הוועדים: אגודה ומונציפלי

פרוטוקולים • כניסות

Attached files:

ip7

הישיבה התקיימה בספרייה ונדונו דרכים לשיתוף פעולה בנושאים משותפים ומשיקים