פרוטוקול ועד מקומי מפברואר 2023

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך: 2023/02/12
משתתפים: ישראל אברמסון, אריאלה ולד, עמי לזר )למעט סעיף שונות(, משה גרינפלד, אלדד
אלרון ועודד נפתלי )לאחר סעיף 1 .)
אורחים: שרה זכרין, יעקב זלוצקי, נורית ברגר, תמר ויהודה בק, שלום חייט, עמי רשף, שעיה גינוסר,
דרור שחר, ערן בק, אפרת וניר בק, זאב ואסנת סער, נחמן אבן, יגאל שרגיאן, יובל שרגיאן, גיא לוי,
יפית ואסף שור, אלי הפלינג, יפעת שוחמי.
** הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.
סדר יום:
1 .בית כנסת במושב – החלטה לגבי פרגוד
בית כנסת - בקשה של מספר תושבים להקמת מבנה בית כנסת במושב
2 .בקשת משפחת בק לפתרון תמרור ברחוב המצפה
90 חגיגות , 2023 תקציב. 3
4 .שונות – העברת כתובת מגורים לצופית, גזם, תוכנית כוללת למושב, העברה לאורי פדלון הערכת
עלויות לרמ''י , הצגת כתב כמויות דואר מחזור + יציאה למיני מכרז.
דיון והחלטות:
1 * .אלדד הציג את נושא העמדת פרגוד באולם בית הכנסת. הייתה פגישה באולם. הוחלט שניתן
להציב את הפרגוד בחלקו הדרומי של החדר. מגיעי בית הכנסת יהיו חופשיים להחליט היכן לשבת.
• זאב סער, ביקש להגיע לישיבה לשם הצגת בקשה להקמת בית כנסת במושב.
לדבריו, הבקשה מוגשת מטעם תושבים שמתפללים בימי שבת. המושב הינו מושב יהודי וראוי שיהיה
בו בית כנסת ראוי. על בסיס בדיקה שערך, ב 17 מושבים, מתוך 24 מושבי המועצה, קיימים בתי
כנסת קבועים.
כיום קיימת חלופה שאינה ראויה. מדובר במועדון בו מתקיימים פעילויות חולין ומתבקש מבנה ייעודי
אך ורק לבית כנסת.
לדבריו, בסמכות הרבנות, המועצה הדתית דרום השרון )רב מועצה( לקבוע בכל הקשור לניהול בית
הכנסת וקביעה איך הוא ייראה, הלכות ניהול, הפרדה וכד . לועד המקומי, לדבריו, לא תהיה כל דריסת
רגל בבית הכנסת החדש.
המבנה יוקם מכספי תרומה. מבקשים הסכמת עקרונית מהוועד. כמובן שמיקום יבוקש מהאגודה,
בעלת הקרקע.
התפתח שיח בנושא, בין המשתתפים, הפרוטוקול מהווה רישום עיקרי הדברים שעלו:
90 שנה לא היה קיים בית כנסת, אלא קיום תפילות וחגים במבנים קיימים וכולם יחד .
הועד המקומי כבר דן בנושא בעבר, הבקשה לא התקבלה, לאחר שהייתה התנגדות מרוב התושבים.
חשש שהיום בקשה לבית כנסת ולאחריו יבקשו לסגור רחובות ולבנות מבנים נוספים לטובת ציבור
דתי.
מנגד, בדומה לפעילויות/הקמת מבנים לנוער/מועדון קהילתי וכד, מתבקש מבנה לקהל המתפלל,
אמנם מיעוט, אך יש גם לכבד אותו. משפחות שמבקשות לקיים טקסי בר מצווה, לא יכולות לקיים
במבנה הקיים, מאחר ואינו עומד בהלכות הדת. ואין צורך לפחד מהשפעה דתית. אין כאן עניין של
כפייה, ינוהל ע''י המועצה, בדומה לכל מקום.
דוגמא להקמת בית כנסת, בקיבוץ של השומר הצעיר, חיים יחד תוך הקמת מבנה ייעודי לבית כנסת,
יפה וטוב לכולם.
כחברה קיים קרע עמוק. כמושב יהודי, צריך לכבד את המיעוט שמבקש. צריך להדגיש, מבקשים
מקום ולא כסף.
אי אפשר להתעלם ממה שקורה בארץ, אנחנו עוברים שינוי.
בית הכנסת, מקום מאחד. העבודה שנעשית ע''י ניר, מבורכת.
צריך לקחת בחשבון, ביהדות יש שוני רב בין הזרמים השונים. יש חשש לגבי ההתנהלות בבית
הכנסת, כפי שהיה לגבי הפרגוד.
בית הכנסת יהיה לכל הזרמים, גם הרפורמי.
אם בית כנסת, יהיה רפורמי – רבה תנהל את התפילות.
דיון חברי הועד , ללא מוזמנים: הבקשה אינה מפורטת דיה, מי יתחזק את המבנה במידה ויוחלט על
הקמה, מי יממן, ניהול וכד. על פי בירור שבוצע במהלך הישיבה, ברמות השבים, הועד המקומי
הקציב 30 אלף ₪ לתחזוקת מבנה בית הכנסת החדש שהוקם.
כמו כן, עלה נושא ביצוע סקר. האם כדאי לבצע סקר בין התושבים, האם סקר מחייב וכד, במידה
ויוחלט על סקר – לפנות לחברה שתבצע.
החלטה : בנושא רגיש זה, יש לקבל חוו''ד משפטית, לפני קבלת החלטות כלשהן. כמו כן, יש לעלות
את הנושא בפגישה משותפת עם אגודת צופית.
2 .תמר בק, הגישה בקשה לתמרור רחוב המצפה, עקב בעיית חניה חמורה במתחם בית העם, לא ניתן
להיכנס ולצאת מהמשק.
הנושא חייב לעלות באגודה, מבני הציבור במתחם שינו את ייעודם, ומגיעים למקום רכבים רבים.
עליהם למצוא פתרון חנייה.
ישראל דיווח שקיימת תוכנית להוסיף חניות מאחורי משקי קראוס/דנציגר, 20 חניות באזור המרפאה,
צמוד למשק אלון. מהנדס תנועה מטעם האגודה, יתכנן את הרחוב, גם מבחינת ניקוז.
החלטה: יש לקיים פגישה משותפת לו ועדים.
3 .תקצי ב 2023 הוצג למשתתפים, מצ''ב.
גזם – המועצה שינתה את דרך הסיוע שלה בנושא הגזם. מחיר כל פינוי עלה באופן משמעותי,
למעלה מפי 2 .מרכז הגזם של המושב, מהווה מפגע ויזואלי ותברואתי מהווה מרכז לאיסוף גזם
חקלאי, גננים שלא מהמושב ופסולת גושית. ממליצים לסגור את מרכז הגזם לאלתר. ריסוק גזם
יימשך מדי שבוע מלבד השבוע ראשון של כל חודש, בו תפונה פסולת גושית. יש להוציא הודעה
לתושבים.
לשם התקדמות להסדרת כבישים מדרכות המושב, מתבקש אישור לתקציב ראשוני, לתכנון עד 50
אלף ₪.
החלטה: מרכז הגזם יפונה וייסגר. יש לבצע מספר שינויים ולהקציב תקציב לטובת חגיגות ה 90 .
אושר תקציב לתכנון ראשוני, תכנית אב למושב – עד 50 אלף ₪ .
התקציב מאושר.
4 .שונות – בסעיף זה – ללא השתתפות של עמי לזר ועודד נפתלי
לאחרונה התגלה שתושבת המושב, העבירה את כתובת אמה למקום מגוריה, על אף שאינה גרה
במושב. הדבר נעשה לאחר שפנתה, יחד עם אחותה, לישראל, יו''ר הועד, בבקשה לקבור את אמם
)עד 120 )במושב. ישראל יידע אותן , שהדבר לא ניתן, מאחר וקיימים קריטריונים ברורים לקבורה
במושב, ואחד מהם מגורים במושב.
על אף זאת, האם, מופיעה במרשם האוכלוסין בצופית.
לאחר שהועד נאלץ להגיע לבית משפט, עקב עתירה להיקבר במושב, עתירה שנדחתה, יש להקפיד
ולקיים את הקריטריונים.
החלטה : יש לפנות לעו''ד, להוצאת מכתב לתושבת הנ''ל יחד עם מכתב לרשות האוכלוסין.
בהמשך לבקשתו של אילן צ'רבינסקי להיקבר במושב )עד 120 ,)התקבלה התייחסות עו''ד זוסמן,
מצ''ב. המלצתה, להיצמד לקריטריונים שנקבעו עי הועד המקומי ולפיכך בקשתו של אילן צרבינסקי,
נדחית .
שאר הנושאים לא הועלו מפאת השעה המאוחרת.