פרוטוקול ישיבה מיום 6-6-21

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך: 6-6-2021
משתתפים: ישראל אברמסון, עמי לזר, אריאלה ולד, אלדד אלרון, עודד נפתלי.
ועומר היימן.
אורחים: עומר בן פזי, נאוה סימון, רותם נרדי, יפעת שוחמי, נורית ברגר, אלי ארד, ליבוביץ
עתי ומשה, חמוטל אבל, שי ארז ודנה שלו.
על סדר היום:
1 .הסדרי התנועה החדשים.
2 .גן שעשועים – בקשת השכנים
3 .תב''ר תשתיות
4 .הסכמים
5 .שונות
** הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.
דיון והחלטות:
1 .עמי ביקש לעלות לדיון, שוב, את נושא הסדרי התנועה החדשים במושב. חושש
שנעשו טעויות בהסדרים החדשים: ברחוב השדרה נכון להיום, אין אפשרות חנייה
לאורך כל הרחוב, למעט ברחוב השדרה 58 – 60 .הדבר פוגע גם בבעלי המשקים
שאינם יכולים לעצור ליד ביתם אלא נאלצים להיכנס למשק כל פעם שמגיעים אליו.
התוכנית למעשה לא פותרת את הבעיה ברחוב השדרה ולמעשה יוצרת בעיה.
לאורך רחוב האילנות יש מפרצי חניה לאורך כל הרחוב מכיכר שיכון בנים. צריכים
לבדוק איך יוצרים חניות ברחוב השדרה. אולי לבדוק הפיכת רחוב השדרה לרחוב
חד סיטרי? לבטל מדרכה אחת?
מבקש לא ליישם את התוכנית כפי שהתקבלה עד לבדיקה נוספת )רחוב השדרה(.
תושבת רחוב הזית מבקשת להדגיש שקיימת בעיה קשה גם ברחוב הזית. הובהר
לתושבת שהרחבת המדרכה ברחוב הזית בצד הדרומי נעשתה עקב דרישה של
יועצת התנועה של המועצה.
ישראל העלה את נושא החנייה גם בישיבות האגודה, הציע להוסיף שטחי חנייה על
חשבון שטחי אגודה.
תושב רחוב הקשת – נהגים נוהגים בפראות ברחוב הקשת, מבקשים לבחון הוספת
פסי האטה ברחוב הקשת.
החלטה: באחריות עמי לזר קבלת חוו''ד נוספת של יועץ תנועה.
2 .שכן של הגנש הציג שוב את הבעייתיות של גן השעשועים הסמוך לביתם. בשעות
הלילה, ניכר שיפור ויש שקט יחסי. בשעות המנוחה עדיין לא נפתרה הבעיה,
ותושבים מגיעים בשעות המנוחה למקום, אם זה תושבי המושב ואם זה תושבי חוץ,
גם בשבתות.
מבקשים שהגנש יינעל בשעות המנוחה. מציע להעביר חשמל מביתו או להציב
במקום פנל סולארי בעלות של כ 5000 .₪
רעש --- הרעש בשעות היום בלתי נסבל. נשלח סרטון הממחיש לדבריו את הרעש.
ילדים שמתאמנים עם מוסיקה, הורים וילדים.
מתקן הטיפוס מהווה מוקד רעש רציני – מבקש לבחון הוצאתו.
מבקש מהועד לבחון איך מפחיתים באופן כללי, את הרעש גן.
תושבת המושב – לא ניתן לנצל את הקומה השנייה בגלל שאין סככת צל – מבקשים
לדאוג להצללה.
השכנים מתנגדים לסככת צל.
החלטה: אפרת תיצור קשר עם מציע ההצעה לקודן.
3 .יהודה בק פותח את גן השעשועים מספר ימים בשבוע וגם בשבתות, מבקש לקבל
על זה תשלום נוסף. החלטה: מענק חד פעמי בגובה של 300 .₪
4 .קייטנה – החלטה - לטובת ילדי כיתות א- ג – בדומה לשנים קודמות נציע פעילות
של שבוע ימים )6 ימים(.