פרוטוקול מס' 23 מתאריך 6/07/15

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול מס' 23 מתאריך 6/07/15

משתתפים: ישראל אברמסון, אלדד אלרון, דב אבן, עודד נפתלי, עינת פרנץ.
נעדרו: משה גרינפלד, עומר היימן.
מוזמנים: נציגי קהילה תומכת: גד שמיר ומיטל גלעד והתושבים צ'רנה ואהרון דוד.
אילונה זק- נציגת המושב במליאה.
יגאל גדרון – ועדת ביקורת


על סדר היום:
1. קהילה תומכת – פגישה עם נציגי המועצה – לקבלת הסבר על העמותה.
2. אסיפת חירום כנגד תכנית המנהל לבניה מצפון לצופית – עדכון
3. חתימה על נספח ההסכם עם בן בטחון
4. תוכנה חדשה לשימוש בשערי המושב.
5. צו ארנונה – החלטה.
6. מצלמות במרכז מחזור
7. קבלת בקשה לרכישת פסנתר לטובת כפר מנגן.
8. תרבות – אירועים עד סוף שנת תקציב.
9. דואר – מצב תקציב.
10. גינון – עבודות ללא אישור
11. קבלת עדכון לגבי מצב תב''רים, כולל פרויקט האופנים 
12. נושא הדשא במגרש ספורט - עדכון
13. תכנית רמזור צופית – עדכון.

דיון והחלטה:
1. העמותה לחבר הותיק – בהשתתפות גד שמיר מנהל וגזבר העמותה ומיטל גלעד מרכזת הקהילה , עו''ס.
גד סקר את פעילות הקהילה התומכת: מזה 12 שנה הוא מנהל העמותה. מעל 4000 ותיקים, הם חברים בעמותה. הפעילות המרכזית של העמותה במרכזים. מרכז יום בנוה ימין, מכללת לימודים בכפר מעש ובשדה ורבורג ומועדון בחגור. בשדה ורבורג פועל בית קפה  - קפה בשדה. כמו כן, יש טיפול אינדיבידואלי בתושבים המתקשים לצאת מהבית – ''סל''ב''.
בעמותה עובדים כ-40 שכירים.
במסגרת הקהילה התומכת, מתקינים לתושב לחצן מצוקה. מתקיימים ביקורי בית, קשר טלפוני וכמן כן מתקיימים מפגשים ופעילויות תרבות (בתשלום מסובסד).
בקהילה התומכת חברים כמאתיים בתי אב. תפקיד אם הקהילה: אחריות על תקשורת ותרבות ואב הקהילה – פותר בעיות טכניות אצל החברים. מגיע אחרי קריאה טלפונית על תקלות.עלות לכל בית אב – 120 ₪. – החיוב הוא על פי הנחיות משרד הרווחה. כל ועד מקומי מחליט מה הסכום אותו הוא מעוניין להעביר לטובת פעילות הנ''ל.
ועד מקומי צופית משלם 55 ₪ עבור כל תושב והתושב משלם 65 ₪.
החלטה: הועד המקומי רואה בפעילות הנ''ל חשיבות רבה וממשיך בתמיכה.
2. התקיימה ישיבה משותפת עם ועד האגודה. הועד המקומי מתבקש לעודד הגעה לאסיפת החירום שתתקיים ב 15/7/15 בבית העם.
3. בן בטחון – נספח להסכם נחתם והועבר לחברה. ההסכם עד 2016, ובמידה וקיימת אי שביעות רצון מתפקוד המאבטחים, ניתן להודיע על ביטול עד 9/2015.
יש לבדוק עם גן חיים, ביצוע סיור לילה משותף.
4. בישיבה הקודמת עלה נושא שינוי ושדרוג תוכנת השערים וחיוב התושבים בחיבורים, בדומה לקניית שלט.
החלטה: כל תושב המבקש להתחבר לשערים במושב, יתבקש למלא טופס בקשה + העברת תשלום של 50 ₪ לכל מספר. בדומה לנוהל הקיים, שוכרים יעבירו העתק הסכם שכירות + תשלום. במידה ושוכרים מוחלפים על השוכר החדש להעביר מספר טלפון של הדייר שעוזב + תשלום. לתושבים הקבועים, התשלום הינו חד פעמי. יש להוציא מכתב לכל התושבים + טופס בקשה. איפוס המערכת יבוצע ב 19/8/15.
5. צו ארנונה – נוסח המכתב שיישלח למועצה הינו שלוועד המקומי אין סמכות לערער על הצו.
6. מצלמות במרכז המחזור -  המצב במרכז רע מאד. אנשים מגיעים בכל שעות היום וזורקים היכן שמתאים להם. עלות מצלמה שקוראת מספרים גם בלילה + הגדלת נפח מחשב המצלמות – 3500 ₪.
החלטה: ההוצאה מאושרת. מחצית מהוצאות לא צפויות ומחצית מאיכות הסביבה.
7. התקבלה פנייה מהורי הילדים  המשתתפים בכפר המנגן. מבקשים לרכוש פסנתר חשמלי שיהיה ניתן להעבירו ממקום למקום. עלות מוערכת 5000 ₪.
החלטה: הועד המקומי במצב כספי שלא מאפשר רכישת הנ''ל.  תיבדק אפשרות בשנת התקציב הבאה - 2016.
8. תרבות – עד סוף שנת 2015, מבקשים לקיים אירוע בראש השנה – פיקניק המוני וכד', סרט בקיץ, בהשתתפות סמלית של המשתתפים וחנוכה. יתרה תקציבית כ 7000 ₪.
9. דואר – סעיף הדואר בתקציב כבר בחריגה. עלות המבנה גבוהה, נרכש מזגן חדש לאחר שהישן התקלקל, עלות ארנונה וכו. עד היום קיבלנו סיוע כספי מגן חיים ושדה ורבורג של 250 ₪ לחודש. ועדיין אנחנו במצוקה קציבית.
החלטה: תעשה פנייה למושבים להעלות הסיוע ל350 ₪. לחודש.
10. בוצעה עבודת גינון במושב ללא קבלת אישור. מדובר בפתיחת מדרכה ברחוב השדרה 31- 33, לשם הסדרת השקיית העצים במקום. מאחר והעבודה נעשתה ללא תיאום ואו קבלת אישור – לא יועבר כל תשלום בגינה.
11. תב''ר – נשלח מכתב לראש המועצה בבקשה לשנות את תנאי קבלת התב''ר לפיתוח בית העם. השתתפות הועד תהיה 25,000 ₪ ולא 50,000 ₪. על אף תזכורת שנשלחה לא  התקבלה כל התייחסות. בינתיים, לפי מצב ניצול התקציב, לא ניתן יהיה לנצל את התב''ר מבלי לשנות את יחס ההשתתפות.
יש לבדוק עם ועד האגודה האם מעוניינים להשתתף בעלויות פיתוח איזור בית העם וכן קבלת אישור עקרוני על הקמת מסלול האופניים.
12. עודד נפתלי – התקיימה שיחה נוספת עם יפתח. יפתח לא מקבל את דרישת יועץ ההשקיה. לדבריו, תוספת של 5 ממטרות יפתור את כל הבעיה. החלטה: להתייעץ עם עו''ד סגל, האם כדאי לנו להגיש תביעה עם כל ההוצאה המשפטית שייתכן ולא נקבל אותה חזרה. לדרוש מיפתח לא להוסיף ממטרות כל עוד לא מקבל את דרישת יועץ ההשקיה.
13. רמזור – תכנית הרמזור התקבלה. הביצוע מתוכנן לאוקטובר 2015.
14. שונות – גן דקל – יש לפנות למועצה להסדרת המזגנים שהוצבו על גג גן דקל – במבנה היביל.