פרוטוקול מס' 25 מתאריך 3/09/15

פרוטוקולים • כניסות

משתתפים: ישראל אברמסון, אלדד אלרון, דב אבן, עודד נפתלי, משה גרינפלד, עינת פרנץ.
נעדר: עומר היימן.
יגאל גדרון – ועדת ביקורת

אורחים: דני ברכה, דורית אברמזון, יעל זלטין, מור שמיר, משה לזר, שרון פרבר, יגאל זקס, גלעד ועמי לזר.

על סדר היום:
1. שערי המושב
2. בית ספר צופית
3. תחנות הסעה
4. מועדון נוער
5. אגרות ביוב
6. אישור פרוטוקולים
7. שונות

דיון  והחלטות:
1. תושבים נוספים (נוספים לאלה שהגיעו בישיבה האחרונה) הגיעו למחות על גביית התשלום עבור פתיחת שערי המושב באמצעות הטלפון.  לא ייתכן שילדים/נערים שהדריכו ותרמו למושב יחוייבו עכשיו בתשלום עבור פתיחת שערים. כמו כן, משקים – שם יש שני בתים שמשלמים מסים כחוק –לא יקבלו  כניסה ללא תשלום.
מבינים שיש צורך בשדרוג המערכת, אבל ללא עלות נוספת מצד התושבים. לשם צמצום הכניסה למושב ניתן גם להתקין מצלמה שקוראת את מספרי הרכבים, מחסום קטן יותר  וכו. כמו כן, יש לצמצם את מספר המשתמשים בשער. יש שביקשו להשאיר את השער סגור בכל שעות היממה, וכך להפסיק את המעבר הבלתי פוסק של נהגים במושב.
החלטה: חברי הועד מודים לתושבים על הגעתם לישיבה. סגירת השער באופן הרמטי – בלתי אפשרית – אסורה. ההחלטה בנושא החיוב, תישאר בעינה, 2 תושבים בכל בית אב יהיו ללא תשלום. נהגי הסעות שנכנסים לאסוף את ילדי צופית ייכנסו ללא תשלום כמו גם עובדי מועצה שעוברים במושב לשם ביצוע עבודתם (לאחר הצבעה: 3 הצביעו בעד הכניסה ו2 נגד). כמו כן, תיבחן הצעתו של שרון – הקמת מערכת מצלמות במקום.
2. בית ספר צופית – הוקם ועד פעולה בנושא. הוחלט שעומר היימן ואלדד אלרון יהיו נציגים ''שקטים'' של הועד המקומי.  הוחלט בועד הפעולה שהכל צריך להיות מתואם איתם, המושכות הן בידי ועד האגודה. גם השימוש באולם בית הספר. כל פגישה עם ראש המועצה צריכה להיות מתועדת – הוצאת פרוטוקול כתוב.  מתבקשים לא לקיים פגישות אישיות. ישראל הודיע שראש המועצה הזמין אותו ואת אילונה – נציגת המושב במליאה, לפגישה. החלטה: ישראל יפנה לעורכת הדין של האגודה, לבדוק האם קיום פגישה עם ראש המועצה עלול לחבל במאמצי ועד הפעולה. ללא אישור עורכת הדין – לא ניתן יהיה לקיים את הפגישה. כמו כן, יש לדרוש מראש המועצה תשובות בכתב. לא יותר הבטחות בע''פ.
3. לאור מעבר בית הספר, הוקמו 11 תחנות הסעה. התקבלו בקשות לתחנות הסעה מוגנות. בתחנה ברחוב האילנות 8 – לא ניתן להציב תחנה אלא רק עמוד לעצירה. תחנה נוספת שמתבקשת – בכניסה למושב. עלות תחנה כ 8500 ₪ + מעמ.
החלטה: יש לפנות למועצה בבקשה להציב תחנת הסעה.
4. מועדון נוער – האם הועד המקומי מעוניין להמתין לתוצאות המשפט או מעוניין להמשיך עם הקמת מבנה נוסף לנוער. התנהל דיון קצר בנושא גם באתר המושב. החלטה: יש להמתין לתוצאות המאבק הציבורי.
5. אגרות ביוב – דני ברכה סקר את הנושא. המצב של צופית שונה משאר המושבים במועצה (מלבד גן חיים) מאחר וספק הביוב שלנו הוא עיריית כפר סבא ולשם מועברים מי הביוב. המועצה למעשה אינה קשורה כלל למערכת הביוב שלנו. היא רק גובה עבורנו את האגרה. עד היום האגרה היתה על פי יחידות דיור, לאחרונה, על פי החוק (הוראת שעה) -  רשות המים קבעה את מנגנון הגבייה. הגבייה תעשה על פי צריכת המים הממוצעת בחודשי החורף * 0.9. יחד עם זאת בחודשי הקיץ – תעשה בדיקת הצריכה בפועל והתושב יחוייב בצריכה הנמוכה מבין השתיים.
לאחר החיוב האחרון שבוצע ע''י המועצה, בהתאם לצריכת המים של התושבים, וקבלת חיובים מאד גבוהים, התקיימה פגישה בנושא עם גזבר המועצה. הועלו מספר אפשרויות לביצוע הגבייה:
1. המועצה תמשיך לגבות על פי הנתונים שנמסרו לה ע''י ספק המים.
2. כל תושב יוכל לבצע הפרדה במונים. מונה לשימוש ביתי ומונה לשימוש הגינה.  נתוני צריכת מוני הבית יועברו למועצה והגבייה תעשה בהתאם.
3. האגודה תיקח על עצמה את נושא הגבייה – לפי יחידות – ותעביר את הכספים לועד המקומי בהפחתת תשלום לרו''ח המבצע את הגבייה. בנושא אכיפת סרבני תשלום – בעבר לא היו בעיות בתשלומים. יש לקחת בחשבון – סמכות האגודה לגבות אגרה שלטונית.
החלטה: אופציה 3 נבחרה. הנושא יוצג בפני ועד האגודה.
6. אושרו פרוטוקולים 21 – 24.
7. נעשתה פנייה של הורים להשאיר את שערי הכדורגל פתוחים לשימוש ילדי המושב. המצב כיום הוא שהשערים נעולים – לשם הסדר במקום. החלטה: שני שערים יישארו פתוחים לשימוש ילדי המושב.
8. תקציב 2016 – מבקשים לקיים ישיבות ספציפיות לנושאים ספציפיים. איכות הסביבה, שמירה וכו.
9. התקבל מכתב ממשרד הפנים – בנושא חסימת דרכים במושב. מאחר והשעה מאוחרת – הדיון יתקיים בישיבת הועד הבאה.