פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מחודש מאי 2013

פרוטוקולים • כניסות

Attached files:

pEz

הנושאים שנדונו:
תחנת הדלק, גידור נקודות איסוף גזם , גינון וביוב