פרוטוקול מיוני 2022

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך: 2022/6/6
משתתפים: ישראל אברמסון, משה גרינפלד, אריאלה ולד, עודד נפתלי, עומר היימן ועמי לזר.
אורחים: נתי ויפעת שוחמי, ארנון זלוצקי, עמרי לוי, - מג''ב, עמית מורשטיין, שעיה גינוסר.
** הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.
סדר יום:
1 .מתחם הבאר
2 .מבנה – צהרון צופית
3 .דרך העסקת רבש
4 .הסדרת תנועה רחוב הזית/ הדר.
5 .שונות
דיון והחלטות:
1 .מתחם הבאר – לאחר שני ביקורים של המשטרה במקום, עקב תלונות על אירועי רעש
ואלכוהול במתחם, התקיימה פגישה עם קצין רישוי כפר סבא, אסף בן יקיר, בסיכומה הוחלט
לסגור את המתחם עד להחלטה אחרת ועד לגיבוש הנחיות ברורות לשימוש במקום.
עמרי לוי, רכז מגב ביקש להצטרף לישיבה ולהדגיש את החשיבות בהקפדה על נהלים
במקום, מאחר והמקום עלול להיות מסוכן מבחינה בטיחותית ובטחונית. חשוב לעשות
הכל לשמירה על המקום ללא סיכונים.
הועד מתבקש לבצע מספר דברים:
- בדיקת מי בעלי השטח וקביעה בהתאם שמדובר בשטח פרטי
- הגדרת הפעילויות האפשריות במקום )איסור מסיבות, מוסיקה, אלכוהול, גביית כספים
וכו(
- החלפת מנעול למנעול רתק וקביעת נאמני מפתח )נעילה כל לילה(
- בדיקת בטיחות
- בדיקת העצים
- ציוד כיבוי אש במקום
- גידור כל הגדר ההיקפית בתיל
החלטה: תיקבע פגישה נוספת לקביעת הנחיות.
2 .לפני למעלה משנתיים שכירות הצהרון הופחתה לבקשת בעלת הצהרון. כמו כן, נתקלנו
השנה, בבעיית שימוש לטובת ילדי גן הדר, בתקופה של שיפוצי קיץ.
החלטה: שכ''ד יועלה, כפי שהיה, ל6000 .₪ יש לעדכן את ההסכם ולהוסיף סעיף בו יוכלו
ילדי גן הדר, לעשות שימוש במבנה הצהרון בשעות הבוקר, במקרים בו אנו נדרשים, ע''י
המועצה, למצוא גן חלופי לילדי הגן )מצב בטחוני, שיפוץ וכד(.
3 .עלה בין חברי הועד, נושא דרך העסקת הרבש ואיש המים. מאחר ומדובר בעובד אחד, ויש
חפיפה מסוימת בין התפקידים, הוצע שאחד הוועדים יעסיקו ובהתאם יעביר לקופות הגמל
והפנסיה, והשני ישתתף בעלות לפי חלוקה שתיקבע.
נתי שוחמי העיר, שמבחינה חשבונאית זאת בעיה ולעובד לא בטוח שייטיב ולכן ההצעה
ירדה מהפרק.
4 .הסדרת התנועה – בעיית העומס ברחובות הסמוכים לבית הספר/צרכנייה, ידועה. התקיימה
פגישה עם משרד מילר בלום, מתכננים אזרחיים נופיים, לקבלת הצעת מחיר להסדרי
התנועה והוספת חניות לאורך רחוב השדרה ושינוי נופי כללי. הועד מבקש לטפל, תחילה,
במרובע בית הספר: רחוב הזית, השדרה, הדר והאילנות. הכנסת תשתיות מתחת לקרקע
ולנצל את מקסימום רוחב זכות הדרך ברחובות. לאחר מכן טיפול ברחוב השדרה.
צוות התוכנית: אריאלה, עמי ונתי שוחמי.
5 .שונות – * תושבת המושב, אשר מבקשת לקבל היתר בנייה, הגישה תוכניות לחתימת הועד.
לפני למעלה משנה, בעת העברת מבנה יביל למגרשה, נפגע עמוד תאורה ועד היום לא תוקן
על ידה )הקבלן הפוגע התחמק מביצוע(.
החלטה: כל תושב שמגיש בקשה להיתר בנייה, יפקיד צ'ק בטחון להבטחת תקינות שטחי
הציבור, צ'ק על סך 000,10 .₪
במקרה הנ''ל, כל עוד אין תיקון, התוכנית לא תוחתם.
• במועדון התרבות והספרייה מתקיים חוג התעמלות לנשים. החוג מתקיים ברובו באולם,
למעט פעם בשבוע בספרייה. נעשתה פנייה מהמפעילה לסגור עבורה את האולם, למעט
פעילות ותיקים.
כיום, רוב ערבי השבוע האולם לא פנוי לתושבים, סגירה כמבוקש, לא תאפשר גמישות
בפעילות באולם. החלטה: שיעורי ההתעמלות יישארו כפי המסוכם בהסכם עם
המפעילות.
• קייטנה – נבחר מנהל חדש לקייטנה ולנייטקאמפ ונפתחה ההרשמה.
• מבנה הדואר – ממתינים למידות והנחיות למצעים למבנה ולמרכז מיחזור.