פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מיום 20-11-2022

פרוטוקולים • כניסות

 

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך: 2022/11/20
משתתפים: ישראל אברמסון, משה גרינפלד, אריאלה ולד, עודד נפתלי, עומר היימן ועמי לזר.
מוזמנת )בזום(: רו''ח יפה ארקש
** הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.
סדר יום:
1 .אישור דו''חות כספיים לשנת 2021
2 .משרדי אגודה במבנה מערבי
3 .שונות
דיונים והחלטות:
1 .רו''ח יפה ארקש הציגה את הדו''חות. באופן כללי, כספי הועד מנוהלים בצורה טובה מאד.
יחד עם זאת, יש לבדוק מדוע בסעיף נכסים ציבוריים הביצוע גבוה ב %50 מהתקציב.
מבקשת לציין שעריכת הדו''חות בד''כ מסתיימת בחודש מאי יוני, השנה התעכבנו באישור
הדו''חות.
החלטה: דוחות כספיים לשנת 2021 מאושרים.
2 .משרדי האגודה במבנה המערבי – הועד המקומי מבקש לבחון שוב, את מעבר משרדי
האגודה למבנה החדש. הועד המקומי יפנה להנהלת האגודה, בהצעה לקבלת שני החדרים
אשר תוכננו עבורם + מטבחון + מחסן + שירותים. עבור השימוש הנ''ל הועד המקומי מציע
סכום של 2500 ₪ לחודש וחלוקה בהוצאות השוטפות )40/60 .)
3 .שונות:
• יואב היימן וזוהר אלרון ביקשו להגיע לישיבת ועד. מבקשים מקום התכנסות לימי החורף
– את אחד המקלטים. הובהר להם שיש במקלט סיכונים ולא ניתן כמובן להתכנס במקום
ובכל מקום אחר של הועד המקומי ולערוך מסיבות ושתיית אלכוהול )מאחר ומדובר
בקטינים(. הנושא יועבר לדיון בועדת נוער. כמו כן, הודגש בפניהם, נושא איסור שתיית
אלכוהול בכל המבנים של הועד המקומי.
• מתחם הנוער – אושר ביצוע תיקון וניקיון גגות המגורונים, החלפת תקרות אקוסטיות –
עלות כוללת של כ 14 אלף ₪. מהשיחה עם יואב וזוהר עולה הצורך לשפץ בדחיפות גם
את חדר הצוות. תקציב ייוחד לשיפוץ הנ''ל.
• שאול אלון פנה לועד המקומי בבקשה להמשיך בשדרוג גן השעשועים, בהמשך להחלטת
הועד לפני למעלה משנה, הוספת המגלשה שהובטחה. החלטה: הועד מבקש להקים
צוות חשיבה בנושא. ייתכן וכדאי לשדרג את מתחם השעשועים הסמוך למועדון התרבות
וכן לבחון את הצרכים מבחינת גילאי הילדים.
• עגלת קפה = לאחר קבלת ההחלטה לעלות את שכירות העגלה )בישיבה אחרונה(,
התקבלה פנייה מהנהלת האגודה, להקפיא לעת עתה את שינוי ההסכם, עד למועד
סיומו.