פרוטוקול ישיבה מיום 22-11-2020

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך: 22/11/2020

משתתפים: ישראל אברמסון, משה גרינפלד, עומר היימן, אריאלה ולד, עמי לזר, אלדד אלרון, ועודד נפתלי.
בזום: ניר בלומנפלד ואורן שמואלי.
.

** הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.

על סדר היום:
1. שינוי והנגשת מעברי החציה בסמוך לבית הספר, רחוב הזית
2. מבנה צהרון – בקשה להפחתת שכד
3. שטחים ציבוריים
4. שונות
דיון והחלטות:
לפני דיון בנושאים על סדר היום, התקיימה פגישה עם רב המועצה, ניר בק וליאור בכר בנושא בית הכנסת במושב.
לדברי נציגי ועדת דת, מספר המתפללים עלה, מבקשים לקיים באופן קבוע תפילות בימי שישי ושבת.
מבקשים להתקין שעוני שבת למזגנים ולתאורה. כמו כן, מבקשים להתקין על חשבונם, מזוזה בדלת הפנימית.
מבקשים להעביר את ספרי הדת לארון שבממד.
הובהר שוועדת דת אחראית על הקורה בבית הכנסת אך כל שינוי או בקשה להכניס ציוד לאולם, שינוי ימי פעילות וכד, חייבים לקבל את אישור הועד המקומי.
החלטה: יו''ר ועדת בית הכנסת צריך לתאם ולקבל את אישור הועד לכל שינוי שמתבצע במקום. שעון שעת יותקן במקום, בהתאם לתקציב הדת. מזוזות יותקנו ע''י ניר. יש להוציא את המקרר שהונח במטבח. ארון בממד לשירות בית הכנסת.
1. שינוי והנגשת מעברי החצייה וחניות סמוך לבית הספר. הוצגו שתי אופציות, מצ''ב.
החלטה: מאחר ויש חשש להמשך חנייה וחסימה של הרחוב, לא תתאפשר חנייה לכל אורך חלקו המערבי של הרחוב. חניית נכים תוצב צמוד לכניסה למבנה המערבי. חלופה מס' 1 נבחרה.
2. החלטת הועד להפחית שכד מ6000 ₪ ל4000 ₪ , נמסרה לחדוה. חדוה ביקשה לבחון הפחתה נוספת, מאחר ומספר הילדים השנה, פחת באופן משמעותי והיא חוששת שתאלץ לסגור את הצהרון.
החלטה: תעשה פנייה לחדווה לבדוק איתה, גובה הפחתה ולאחריה תתקבל החלטה של הועד.
3. לאור התארכות הישיבה, הנושא יועלה שוב בישיבה הבאה. לגבי שני תושבים שפלשו לשטח ציבורי יחד עם מחוברים, יישלח אליהם מכתב דרישה לפנות את השטח ולהחזירו לציבור. משפחה ששתלה בשטח הציבורי למניעת סחף, תעשה פנייה לשם הוצאת צמחים מסוימים.
4. שונות –
5. שונות – * אחד התושבים שגר סמוך למבני ציבור במושב, פנה במכתב, בבקשה להקים יחד גדר שתפריד בין המבנים לגבול הנחלה שלו. לדבריו, סובל ממעבר בתוך הנחלה לכיוון מבני הציבור ולכן חושב שעל הועד המקומי להשתתף בביצוע גדר הגבול.
החלטה: הועד המקומי לא מקים גדרות למבני הציבור. התושב מוזמן לבצע גדר/חומה בהתאם לתוכנית הנהוגה במושב (תבע). התשובה תישלח במייל.
• לגבי שינוי המעבר למזכירות משותפת, עומר וחגי ייפגשו שוב במבנה המשופץ לנסות לראות מה ניתן לגשר בנושא
• בעית החניה צוות בית מיתר – תעשה פנייה למועצה ולבית מיתר בנושא. צוות ההנהלה, המורים וההורים יתבקשו להחנות ברחובות סמוכים ולא ברחוב הזית.
• בנושא הדואר, תתקיים פגישה נוספת בהשתתפות חגי, משה ועמי.