פרוטוקול מספר 19 מיום 30-3-2015

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול מס' 19 מתאריך 30/3/15
משתתפים: ישראל אברמסון, , אלדד אלרון, דב אבן, משה גרינפלד, עודד נפתלי, עינת פרנץ.
נעדר:  עומר היימן
אילונה זק- נציגת המושב במליאה.
יגאל קדרון – ועדת ביקורת


על סדר היום:
1. השכרת גן לפעילות צהרון
2. מיזם הבריכה
3. עדכון בית ספר צופית
4. תומר האזה – רב''ש המושב לשעבר
5. דשא מגרש הספורט
6. ביצוע תקציב 2014.
7. שונות.

דיון והחלטות:
1. סמדר שחר מעוניינת לשכור את מבנה אחד הגנים במושב, לצורך פעילות צהרון במקום. נשלח הסכם מהמועצה. הועד המקומי מתחייב מול המועצה, והשוכרת מול הועד. סמדר ביקשה להגיע ולהציג את עצמה. תושבת המושב, בעלת צהרון פרטי למעלה מעשר שנים. בתחילה פעלה במשק שחר ובשנים האחרונות במבנה הצמוד למזכירות. ע''י השכרת הגן תוכל להפחית את העלות להורים.
החלטה: הסכם המועצה יועבר לעו''ד עמיר סגל, אשר יבדוק וינסח הסכם עם השוכרת. יש לבדוק נושא הביטוח ולחייב השוכרת בהצגת הביטוח.
2. מיזם הבריכה – מוזיאון איתות במגדל המים סמוך לבית העם. המיזם הוצג בישיבה האחרונה. התקבלו מסמכים מהמתכנן, צביקה פסטרנק. הועד המקומי צריך להתחייב כספית למימון הפרויקט.
החלטה: פה אחד, הוחלט שהנכס אינו נכס של הועד המקומי, לפיכך הועד לא יכול להתחייב כספית לפרויקט הנ''ל.
3. בית חינוך צופית: התקיימה פגישה עם אדריכל, אורי שמיר ועומר היימן. הועלו רעיונות, העברת מבני ציבור למבנה  הדו קומתי, תוך שינוי ושיפוץ בדומה למתחם התחנה/מרכז זכרון וכד'. המבנים היבילים ישמשו את הנוער.
החלטה: יש להעביר לאדריכל שהייעוד של הבניין חייב להישמר לטובת מטרות חינוכיות כדוגמת: תנוער הנוער וכפר מנגן.
4. תומר האזה פגש את ישראל אברמסון ושוחח איתו על תפקידו בעבר כרב''ש. ביקש לקבל מהועד סכום כסף, לכאורה כדמי הפסקת עבודה.
החלטה: יש להבהיר שבין הועד המקומי לבין הרב''ש, לא היו יחסי עובד מעביד, יחד עם זאת ועל אף, כמחווה של רצון טוב, הועד יעביר סכום של 4000 ₪ כנגד חתימת הרב''ש לשעבר – תומר האזה, על מסמך העדר תביעות, שינוסח ע''י עו''ד עמיר סגל.
5. יפתח ורנר, לאחר קבלת המכתב מהועד המקומי בדבר אחריותו למצב העגום של הדשא, העביר מכתב לועד המקומי, בו מציין שלוקח אחריות לשקם את הדשא תוך 50 ימים.
החלטה: ברוב קולות, הוחלט לפנות ליועץ הדשא שהיה כבר בעבר המושב וכתב חוו''ד בנושא, שיתכנן תוכנית עבודה: שינוי מערכת ההשקיה ובחינת סוג הדשא. רק לאחר קבלת תוכנית יש לחייב את יפתח לעבוד לפיה. עודד נפתלי מטפל בנושא.
6. ביצוע תקציב – הוגש ביצוע תקציב. מצ''ב.
קיימת חריגה בביצוע התקציב. בין השאר: 18,400 ₪ - אנו ממתינים להחזר בגין פגיעה בשער המזרחי. הגשנו תביעה לבית משפט. הוצאות שלא תוכננו – ספר צופית: 9554 ₪ ושכירות מרפאה: 5376 ₪.  העברת המשרד למועדון כ 10,000 ₪.
החלטה: יש לפנות להנהלת חשבונות שיעביר דוח ניצול תקציב כל רבעון ויש להציגו בפני הועד. במידה ויש חריגות, יש לעדכן את התקציב ולהגיש למועצה. יש להקפיד ולהימנע מחריגות מהתקציב שאושר.
7. שונות:
• ישיבות ועד מקומי יתקיימו בימי שני הראשון בכל חודש, בשעה 20:30.
• גינון –  יש להיערך למכרז גינון.
• ביטחון – לבחון הוצאות בסעיף ביטחון.
• סקר נגישות- נעשתה פנייה לאגודה שהם יבצעו את סקר הנגישות, אותו אנחנו חייבים לבצע, במבנים שלהם (מזכירות, מרפאה, מועדון נוער וכו).
• מועדון נוער חדש – היום טבלת צפי תקציב לבניית מבנה חדש בהתאם לתכנון האדריכלי שבוצע, עומדת על 1,500,000 ₪. דן דגאי, פרוייקטור מטעם המועצה, מנסה לבדוק אפשרויות הפחתת העלויות.
• עלה נושא הצורך בתקציב גבוה יותר לתפעול היום יומי. יש לאחד את הוועדים לטובת פנייה למועצה, בנושא העלאת אחוז ההחזר מארנונת מועצה. היום אנחנו לא מצליחים לבצע יוזמות חדשות בגלל חוסר בתקציב. זו הדרך היחידה שנוכל לשפר את מצב התקציב.