פרוטוקול ועד מקומי מאי 2023

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ועד מקומי מה 16/5/2023
נוכחים: ישראל אברמסון, משה גרינפלד, אריאלה ולד, עודד נפתלי ואלדד אלרון.
רשמה: אפרת גולדשמידט
** הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.
על סדר היום:
.1 עדכון ואישור יציאה לביצוע מרכז המחזור.
.2 אישור יציאה לביצוע, חידוש מגרש ספורט .
.3 חוק השמירה – עדכון והחלטה
.4 ביוב – העלאת האגרה
.5 הודעות לתושבים בנושא קבורה, בית כנסת, מדיניות גזם ועוד.
.6 בקשת בית מיתר שימוש באולם ספורט לשעות צהרון.
.7 הסדרת חנייה מאחורי בית ספר – רחוב הדר, בין משק חייט ובכר.
.8 שונות.
דיון והחלטות:
.1 פרויקט הקמת מרכז מחזור חדש. 3 קבלנים הגישו הצעות מחיר. המכרז היה על פי %
הנחה מאומדן הפרויקט.
התקבלות 3 הצעות: 20% הנחה, 10% ו .3% יועצת המכרז, המליצה לאשר את המציע,
יובל אדרי, אשר הציע את ההצעה הנמוכה ביותר. מאחר ויש למושב ניסיון טוב עם
הקבלן, אנו מבקשים להתקדם לחתימת הסכם לביצוע, אתו.
יועץ התנועה התבקש לשלוח תכנית לביצוע, לאחריה יוזמן מודד שיסמן את הגבהים
במקום. כמו כן, האומדן לא כלל, התקנת עמודי תאורה וחיבור לביוב ומים – הוצאות
שיוספו. לשם חיסכון, מומלץ להקים תאורה סולארית במקום, בדומה למדרכת המוביל.
בסכום של כ 26 אלף ₪ - העמודים יהיו 4 מטרים ולא .3 עלות חיבור הביוב – כ 15 אלף
.₪ – נכון לאומדן – עלות של כ 175 אלף ₪ - ההוצאה מתב''ר תשתיות.
החלטה: יובל אדרי, המציע הנמוך ביותר, נבחר לביצוע הפרויקט. לאחר קבלת תוכניות
הביצוע, תתקיים פגישה עם הקבלן והמתכנן, המקום יסומן על פי מדידה ויציאה לביצוע.
.2 לפני חורף ,2022/3 הוגשו 3 הצעות לחידוש מגרש הכדורסל קן גנצ/בית מיתר. הצעה
הנמוכה ביותר הוגשה ע''י משה פרוספרט, אשר עובד עם המועצה, בכל מגרשי הספורט
ואולמות הספורט – עלות של כ 20 אלף ,₪ המועצה תשתתף במחצית מההוצאה והיתרה,
תב''ר תשתיות.
.3 חוק השמירה – השבוע התקיימה ישיבת יו''רים ומזכ''לים במועצה.
השנה משרד הפנים דורש להעביר תוכנית שמירה מפורטת יחד עם אסמכתאות להוצאות
לשם קביעת סכום לתשלום אגרת שמירה בכל ישוב וישוב. האגרה עודכנה בפעם
האחרונה בשנת .2018 באופן יחסי להוצאות השמירה, הועד דאז החליט שלא להעמיס על
התושב והפחית את התשלום מהמקסימום הניתן. נכון ל ,2023 ניתן לקבוע סך של 7.8 ₪
למטר.
החלטה: לבדוק את החיובים במושבים הסמוכים, לערוך תוכנית בטחון שנתית שכוללת
רכישת מצלמות חדשות לרישות המושב, עבודת סייר בוקר וערב ועוד. לאחר קבלת
תוכנית שנתית – יקבל הועד המקומי החלטה לגבי גובה התשלום.
.4 ביוב – כידוע, השפכים מהמושב מטופלים ע''י תאגיד פלגי השרון - מחלקת הביוב של
כפר סבא, מעל ל22 שנים. לפני כשנה וחצי, עם תום ההסכם, פלגי השרון פנו למושב
לחידוש ההסכם, חיוב שלא על פי נכסים אלא על פי צריכה. מאחר וניתן למדוד את מי
השופכין, ביציאה לקו כפר סבא, הוצע שיותקן במקום מד מים והמושב יחוייב בגין המים
שיוצאים מהמושב.
לאחר עיכוב של שנה וחצי, מד המים הותקן לפני כשבועיים.
עד היום המושב, זכה לחיוב במחיר לא ריאלי ולא דומה לשאר הישובים וערים. עקב
המדידה החדשה, המושב יחויב בסכומים כפולים ואולי אף יותר.
עליית אגרת הביוב תהיה משמעותית. אנו מחכים לקבלת הערכה לחיוב. לאחר קבלתה,
נצטרך לחייב בהתאם.
.5 בתקופה האחרונה אירעו מספר אירועים המחייבים את התייחסות הועד ופרסום לכלל
התושבים. מצ''ב הודעה לתושבים בנושא קבורה ובית כנסת.
בנושא קבורה – על פי המלצת עו''ד ענת סער, משרד עו''ד שבתאי שפירא, תושבים
שרשומים במרשם האוכלוסין כתושבי צופית, אך לא גרים במושב, יקבלו דרישה כתובה
לשינוי כתובת, כמחויב בחוק. במכתב תצוין התראה בנושא קבורה במושב. מומלץ לשלוח
תזכורת לקריטריוני הקבורה בצופית.
כמו כן, המועצה פרסמה לכלל התושבים את מדיניות הגזם החדשה במועצה. מושב צופית
עובד על פיה, כבר מספר שנים, יחד עם זאת, החל מחודש מאי, תהיה אכיפה בנושא, ע''י
המועצה.
החלטה : הועד המקומי מאשר פרסום לתושבים.
.6 מנהלת בית מיתר פנתה בבקשה לאפשר שימוש באולם הספורט לטובת צהרון בית מיתר.
הצהרון מונה כ 20 ילדים.
החלטה: מאחר והמושב גובה דמי שימוש במבני הועד, הצהרון יוכל לקבל את האולם
לשימושו – 3 ימים בשבוע )ראשון, שלישי ורביעי(, בעלות של 120 ₪ ליום.
.7 לאור מצוקת החנייה של הורי בית מיתר, המועצה מבקשת לנסות להסדיר מספר מקומות
חנייה, בשטח הציבורי בין המשקים חייט- בכר.
החלטה: לועד המקומי אין התנגדות לכך, אך לא נראה שהפתרון יעיל. יש להגביר אכיפה
של הרכבים העומדים וחוסמים את הכבישים – רחוב השדרה והזית.
.8 שונות –
• משק – רחוב השדרה. בימים האחרונים מבוצעת העברת משאיות רבות של אדמה לשטח
החקלאי והציבורי דרומית לאנדרטת השואה. העבודה מבוצעת ללא אישור ואו תיאום עם
הועד המקומי. בוצעה הגבהת תנאי השטח ללא היתר לכך.
החלטה: הועד המקומי מבקש שתבוצע במקום מדידה וסימון השטחים, שהגבולות יהיו
ברורים, לטפל בחריגות במידה ויש. פנייה תשלח להנהלת האגודה.
• בהמשך לפגישה במועצה עם רב המועצה – הועד המקומי דובק בעמדתו שלא להמשיך
לעבוד מול הרב יעקובוביץ ולקבל יועץ דת אחר במקומו. הודעה על כך תישלח למועצה.