פרוטוקול מספר 9 מיום 13.7.2014

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול מס' 9 מתאריך 13/7/14
משתתפים: ישראל אברמסון, , משה גרינפלד , אורי שמיר ואלדד אלרון.
נעדרו: אורי יפה, ירון בר, ומירי שטרן-דרור
ועדת ביקורת: עינת פרנץ
רשמה: אפרת ציר כהן


על סדר היום:
1. שבועות – עדכון ביצוע תקציב
2. קייטנה – עדכון
3. הגשת בקשות להיתר-
4. מועדון נוער חדש –
5. גן דקל – בקשה לסייעת נוספת
6. שונות

דיון והחלטות:

1. אירוע שבועות היה מאד מוצלח – ביצוע התקציב עומד על 59,000 ₪.
2. הקייטנה השנה נפתחה, ללא שכבות א – ב. כ 100 נרשמים. ב 22 לחודש יצטרפו עוד כעשרים ילדים משכבות אלה.
מנהל הקייטנה, מד''ב ירחיב אמיר אברהם.
3. משפחת אברהם הגישה בקשה להיתר בנייה. הנוהל הינו שכל מי שמבקש לקבל היתר בנייה, פונה לועד המקומי לאישור ולאחר מכן לאגודה. על הועד המקומי לבדוק שהבנייה המבוקשת אינה פוגעת בשטח הציבורי במושב ולא תפגע בעתיד. לדוגמא: הצבת כניסה לבית במקום בו יש ערוגה ציבורית.
התוכנית שהוגשה ע''י משפחת אברהם, נבדקה ע''י חברי הועד, ונראה כי אין אפשרות מעבר מחלקת הבית לחלקה החקלאית הצמודה. מאחר ואין אפשרות כניסה משיכון בנים, יש לתת את הדעת בנושא זה.
החלטה: לא ניתן לחתום על תוכניות הבניה כפי שהוצגו. מכתב נשלח למבקשים ולוועדה לתכנון ובנייה. בהזדמנות זאת, הועד מבקש לציין שתוכניות המוגשות לחתימה מועברות לבדיקה של 2 חברי ועד מקומי. ורק לאחר מכן עוברות לחתימת האגודה.
4. התקיימה פגישה בהשתתפות גזבר המועצה, מהנדס המועצה, משה גרינפלד, ישראל אברמסון ואפרת ציר כהן בנושא עריכת מכרז לבניית המועדון. גזבר המועצה אישר עריכת המכרז ע''י המועצה.
5. סייעת לגן דקל -  השנה הורי גן דקל מימנו סייעת נוספת בגן. כספי ההורים הופקדו בחשבון בנק הועד והועד חויב בגין עלות משכורת הסייעת באמצעות כרטסת המועצה. נכון להיום יש יתרת זכות של 5326 ₪, עדיין לא קיבלנו חיוב עבור משכורת יוני 2014. בעבר הועד המקומי קיבל חיוב בגין סייעת, מספר חודשים אחרי סיום ההעסקה ולמעשה הועד מימן חיוב זה.
מור שמיר, תושבת המושב, פנתה לועד בבקשה שגם בשנה הבאה תועסק סייעת נוספת גן. החלטה: הועד המקומי יסייע בהעסקת סייעת נוספת, בניהול העברת הכספים אך לא יממן את תשלומי המשכורת. הורי הילדים יעבירו לועד המקומי תשלומים בהתאם לצפי ההעסקה בתוספת של 5% לצפי. כמו כן, כל הורה יעביר תשלום עבור חודש נוסף שיהיה לביטחון בלבד. במידה והועד יחויב יותר מהגבייה בפועל, הועד יוכל לממש ולפרוע את המחאות הביטחון.
6. שונות:
א. עדכון בנושא משתכני צופית – אורי שמיר – עדיין יש בעייתיות עם הכניסה למושב. הצעת המתכנן עלולה להיות מסוכנת למשתמשים בכביש. כמו כן, יש עיכוב בתכנון הכיכר בגלל הבטחה להקים קיר אקוסטי סמוך למשק הדס. החלטה: חייבים לעמוד על זה שתוקם כיכר במקום ורק אז לפתוח את הדרך למעלה הגן.
ב. בטחון – במושב 5 מקלטים. ברחוב השדרה סמוך למס 60, ליד המכולת, מאחורי מזכירות האגודה, ברחוב המשעול, ליד מועדון התרבות ברחוב הקשת וסמוך לכניסה, רח השדרה 2 סמוך למשק הדס. המקלטים נבנו לפני כ 40 שנה. כשנבנו לא נעשתה הפקעה או רישום כלשהו. בפועל המקלט האחרון ממוקם בשטח של משפחת הדס, יחד עם זאת, תושבים ותיקים זוכרים שניתן עבור שטח פיצוי לבעל המשק הקודם--- אך דבר לא נרשם. לדבריו של טל הדס, היתה בעיית מים במקלט ואף אחד לא טיפל בבעיה. טל טיפל בבעיית המים ושיפץ את המקום. כיום, המקלט משמש למגורי בתו. טל התחייב שהמקלט יהיה פתוח לכל אחד, התושבים מוזמנים להיכנס למקלט בכל עת. החלטה: יש לבדוק עם פיקוד העורף ועם הועדה לתכנון ובנייה את נושא הפקעת השטח לטובת מקלט ציבורי.
ג. גן חדווה עבר באופן זמני לגן הדר מאחר ואין מרחב מוגן סמוך לגן.
ד. בבית הקברות יש בעייה עם עצים שנשתלו סמוך לקברים. יש לפנות לכל התושבים, ובפרט אלה ששתלו עצים, שיעבירו אותם מבית הקברות.
ה. פיקוח – אלדד אלרון – החל מתחילת חודש יולי הפיקוח חוזר למושב. לכל מפר חוק, יישלח מכתב אזהרה ולאחר מכן קנס. נחתם הסכם עבודה חדש עם יניב מחברת נופית. במסגרת חוזה חדש (שכולל פיקוח), נתוגבר בעובד נוסף ליום אחד בשבוע שיבצע ניקיון בלבד. כמו כן, עקב תלונות רבות על ניקיון כבישי המושב, יש לבדוק תוספת של ניקיון באמצעות רכב טיאוט קטן. אלדד וערן אבנון מגן חיים ייפגשו עם חסי אברך בנושא השכרת רכב הטיאוט של שדה ורבורג.
ו. דשא – יש עשבייה רבה שמטופלת ע''י יניב ויפתח ע''י ריסוס. ההשקיה הופחתה ע''י יניב.


אורי שמיר הגיש את התפטרותו מהוועד.
הגיע לוועד במטרה לעשות שינויים. מזה חצי שנה, מתנדב בוועד ורואה את ההתנהלות. לא מרוצה מהצורה שעובדים עם האגודה, גן ילדים חדש שהוחלט לבנות – מיותר לדעתו. כמו גם, מועדון נוער חדש כשאנחנו יודעים שבית הספר עובר לבית ברל. להרגשתו, הועד מתעסק בכיבוי אש ולא בעשייה.
הבא אחריו ברשימה, עומר היימן.

הועד המקומי מבקש להודות לאורי שמיר על העשייה והתרומה שלו עד כה. הועד מצפה להמשך עבודה גם לא כחבר ועד.
הועד יפנה לעומר היימן, שיצטרף לועד.