פרוטקול 3 מיום 19.1.2014

פרוטוקולים • כניסות

ישיבת ועד מקומי מס' 3 
משתתפים: ישראל אברמסון, אורי יפה, ירון בר, אלדד אלרון, אורי שמיר, מירי שטרן-דרור.
נעדר: משה גרינפלד.
מוזמנים: שמוליק חכם ויהודית ברכה.
נציגת המליאה: אילונה זק
ועדת ביקורת: ליליק זקס
רשמה: אפרת ציר כהן

על סדר היום:
1. שילוט ברחובות המושב
2. אישור פרוטוקול מס' 2.
3. ועדת קבלה למושב
4. שונות
5. הצעת תקציב

דיון והחלטות:
1. תושב המושב, ביקש להגיע לישיבה בנושא השילוט שהוצב בכניסה למושב וסמוך לדואר. לדבריו אין הדבר חוקי וכן לא ייתכן שכל תושב אשר יסב את ביתו למשרד או עסק יתלה שילוט ברחובות המושב. לא מעוניין להפוך למושבים כמו חגור ונוה ימין. ידוע לו שקיים במושב איסור לפל''ח ולכן מוטרד מאי התערבותו של הועד בנושא. הובהר למשתתפים שעל נושא פל''ח אחראית האגודה ואכן התעוררה הבעיה הספציפית עם המשק הנ''ל והנושא מטופל. בנושא שילוט. ירון בר בודק סוגי שילוט שונים, לאחר בדיקה זו יובא הנושא להחלטת הועד. החלטה: אסור לתלות במושב שלטים מסחריים או כל שילוט אחר שלא באישור הועד המקומי. יש לשלוח מכתב לטל הדס להוריד את השילוט שהציב, תוך 7 ימים.
2. החלטה: אושר פרוטוקול מס' 2.
3. לאחר פניית מזכיר האגודה ליו''ר הועד המקומי בבקשה שהועד המקומי יהווה ועדת קבלה למשתכנים חדשים, נעשה בדיקה של מכוני אבחון וכן התייעצות עם אנשי מקצוע, הועד אינו מוסמך להיות ועדת קבלה. המנהל, למעשה, מחייב את האגודות לקיים ועדות קבלה ולהחתים את המשתכנים על חוזה מול האגודה, מאחר ולאגודה יש חוזה עם המנהל.
החלטה: נושא ועדת הקבלה למושב יהיה בסמכות ועד האגודה.
4. שונות:
א. ישראל מבקש להודות לאורי שמיר ומירי שטרן דרור על אירוע טו בשבט שהיה מוצלח מאד. תודה לכל המתנדבים.
ב. אילונה זק, נציגת המושב במליאה קיבלה זימונים להיות בועדת מכרזים, ועדת חינוך וועדת החברה הכלכלית. בישיבת המליאה הראשונה הנושא יוסדר ויאושר באופן רשמי.
ג. מוטי דלג'ו ביקש שפניות אליו תעשנה אך ורק באמצעות יו''ר הועד ונציגת המליאה. הועד המקומי, יזמן את צפי פלד לאחת הישיבות 
ד. יש לבדוק אפשרות רכישת כרטיס אשראי מוטען מחברת דואר ישראל – חשבון הבנק של הועד.
ה. בבית הקברות קיימת בעיית סחף – בטיפול ישראל.
ו. רכב טיאוט – בימי חמישי אחת לשבועיים, בטרם הגעת הרכב לעבודה במושב, יבוצע ניקיון באמצעות מפוח – באישור הועד המקומי.
ז. מעבר חלקות שיכון בנים – אלדד נפגש עם אור רייזיס לנסות לקדם פתרון. כיום אנחנו יודעים שקיים היתר לרחובות שיכון בנים, לפיו ניתן להציב בסוף הרחובות המשולבים תמרור ללא מוצא.כך שלמעשה הפתרון היחידי שבא בחשבון הוא יצירת דרך על שצ''פ או בחלקות החקלאיות עד למשק חנוכה שם קיימת חסימה.  לדעת הועד המקומי הנושא נוגע יותר לועד האגודה. יש להוציא מכתב לועד האגודה – באחריות אלדד.
5. הצעת תקציב ל שנת 2014.
אורי יפה וירון בר הכינו שינויים של התקציב בהתאם למצע הרשימות.
חשיבות רבה לנושא חינוך ונוער, ביטחון, חיסכון בגינון ומים, חיסכון בהוצאות אחזקה וחשמל, הפחתת תשלום להנהלת חשבונות. הוספת סעיף לבדיקות מים ואוויר שיבוצעו במהלך שנת התקציב. מצ''ב התקציב המוצע לאחר שינויים.
יש לקבוע פגישה עם רו''ח משה מועלם, להגיע איתו להסכמה (או שלא) לגבי הפחתת שכ''ט עד למקסימום של 40,000 ₪ לשנה כולל ביקורת. אפרת קיבלה שתי הצעות מחיר להנהלת חשבונות – 1500 ₪ + מע''מ, 2000 ₪ +מע''מ. בהצעות אלה יש לקחת בחשבון רכישת תוכנת חשבשבת ועלות שנתית לשירות. בכל מקרה בסעיף תקציבי זה, יש להפחית בהנהלת חשבונות וביקורת ב 25,000 ₪ - ל 40,000 ש''ח.
אפרת מבקשת לקבל החלטה, לגבי שירותי הפיקוח. עלות השירות 18,000 ₪ לשנה. הפיקוח עד היום הסדיר את נושא הגזם במושב ואת גדרות החיה באופן משביע רצון. החלטה: יש להפסיק את שירותי הפיקוח באופן מיידי. יש להקפיד עם קבלן הגינון לגבי כל הוצאה מעבר לתשלום החודשי.
ועדת ספר צופית מבקשת תקציב לספר צופית. היתרה שנותרה לתשלום ב 2014 הינה 25,000 ₪. 18,000 ₪ יתרת תשלום ליואב רגב עורך הספר ו7000 ₪ למעצבת הספר. עלות זו ללא הדפסת ספר אחד. לא התקבלה החלטה.  ישראל יפנה בבקשת סיוע לועד האגודה.
מתבקשת העלאה בסעיף ביטחון ל225,000 ₪ הוצאות שמירה. החלטה: מאושר.
מתבקשת העלאה בתקציב הנוער ל 110,000 ₪ - בתנאי שגם גן חיים משווים התקציב. סכום זה ייעודי לפעילויות ערכיות. כמו כן, תעשה גבייה ממשתתפי התנועה, 200 ₪ למשתתף לשנה. החלטה: מאושר.
תקציב תרבות יישאר 75,000 ₪.
חשמל ותאורה: יש לבצע שינוי בשעות הפעלת התאורה שתביא לחיסכון. החלטה: התקציב יהיה 72,000 ₪.
אחזקת מבנים (דואר, בית העם, מועדון תרבות), ע''פ ביצוע – ירד ל 45000 ₪.


ישראל אברמסון, יו''ר