פרוטווקל ועד מקומי מיום 25-7-2021

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך: 2021/7/25
משתתפים: ישראל אברמסון, אריאלה ולד, עודד נפתלי ועומר היימן )זום(
מוזמנת: רו''ח יפה ארקש (זום)
על סדר היום:
1 .דוחות כספיים 2020
2 .שונות
** הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.
דיון והחלטות:
1 .דוחות כספיים לשנת 2020 – רו''ח יפה ארקש הציגה את הדו''חות בפני הנוכחים.
מבקשת לציין שעל אף שנה קשה, בה ירדו הכנסות עקב מגיפת הקורונה, הועד המקומי
שמר על ביצוע התקציב.
החלטה: דוחות כספיים לשנת 2020 מאושרים פה אחד.
2 .אפליקציית פייבוקס – לפני כשנה החל הועד המקומי להשתמש ב אפליקציה לשם קבלת
תקבולים מתושבי המושב. האפליקציה נוחה ומקלה על התושבים.
מאחר ואנחנו רשות )ניתן לראות בכך חשבון עסקי(, ניתן להגדיל את סך התקבולים השנתי
.₪ 150,000ל
הועד יעשה שימוש באפליקצייה לקבלת תקבולים מהתושבים עבור הצגות, מופעים, מועדון
הפינה וכד.
החלטה: הועד המקומי מאשר שימוש באפליקציית פייבוקס ומבקש להגדיל את סך
התקבולים השנתי ל 000,150 .₪
אפרת תטפל מול מוקד פייבוקס.
ישראל אברמסון, יו''ר
אפרת ציר כהן – מזכ''לית המושב

blank page img