פרוטוקול מאי 2019

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי, 26/5/19
משתתפים: ישראל אברמסון, גיל ורדי, אלדד אלרון, עמי לזר.
נעדרו: עודד נפתלי, עומר היימן ומשה גרינפלד
מוזמנת: רו''ח יפה ארקש – משרד מועלם
הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.

על סדר היום:
1. הצגת דו''חות כספיים 2018 ואישורם
2. שונות


דיון והחלטות:
1. רו''ח יפה ארקש הציגה את הדו''חות הכספיים. מצביעה על גירעון שנתי של 115 אלף שח וגירעון נוסף של 125 אלף ₪ בנספח פיתוח.
גירעון בתקציב נובע בין השאר מכך שבשני סעיפי תקציב נוער וגן הדר, ההכנסות וההוצאות לא היו באותה שנה ובהשוואה לשנת 2017 – הסעיפים מתאזנים.
גירעון פיתוח נובע מהוצאות בגין תכנון שיפוץ בית הספר. מאחר ולא נוכל לקבל החזר תב''ר בגין הוצאות אלה- מדובר בגירעון.
יפה מבקשת להדגיש שזאת השנה הראשונה שמסיימים בגירעון ויש לקחת בחשבון שהמצב הכספי של הועד, לא טוב. הועד חייב בשנת תקציב 2019 להיות בעודף של לפחות 100,000 ₪.
ועד מקומי לא יכול להיות במצב כספי כזה. בקופת הועד חייב להיות סכום של לפחות חצי מיליון ₪. סכומים אלה היו כבר בעבר.
יש להעלות הכנסות, אם זה בגזם – סיוע של האגודה, אם זה בהעלאת שכירות ושימושים אחרים.
חברי הועד מבקשים לבחון, סגירת מרכז הגזם הסמוך לבית הקברות וזאת עקב שימוש חריג שם ועומס כלכלי על הועד.
שכירות גן דקל – יש להעלות את סכום השכירות- יסוכם עי ועדת נכסים.
במסגרת הוצאות לא צפויות השנה: 20,000 ₪ - ייעוץ תנועה, 30,000 ₪ תוספת הסייר עד סוף שנה, ציוד שמע, 15,000 ₪, הוצאות שער חדש 34,000 ₪.
בכניסה למושב
עלה נושא הביוב. סוכם שייבדק באם משלמים אגרות ביוב למועצה לבנייה חדשה. באם טעויות תכנון מהעבר האם על האגודה לשאת בעלויות אלו.
ככלל עלויות פיתוח על היזם, ולא על הועד.
החלטה: דוחות הכספיים לשנת 2018 אושרו.
שונות:
עמי מבקש להדגיש בפגישה עם יועצת התנועה, את הבעייתיות ברחוב הקשת עם הסעות תנועת הנוער.
בפגישה  תועלנה הבעיות המרכזיות במושב: רחוב הזית – מקום מרכזי – הורדת ילדים לבית הספר יחד עם צרכנייה ודואר – לבחון מעגל תנועה – רחובות הדר- השדרה- הזית – האילנות.
בכניסה למושב, משתכנים – איסור כניסת משאיות למתחם.
סוף רחוב השדרה – איסור חניה לאורכו (סימון באדום לבן)
סוף רחוב השדרה – סמטאות – חניה רק לתושבי הרחוב/סמטה.
איסור הצבת רכבים למכירה.
רכישת מערכת שמע והקרנה: התקבלו 4 הצעות מחיר. הועברו לאורי שמיר ונתי לזר לבחינה והמלצות.
החלטה: ההמלצה לבחור בסולן תקשורת, עלות של עד 15,000 ₪.