פרוטוקול ועד מקומי מיום 19-9-2021

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך: 19-9-2021
משתתפים: ישראל אברמסון, עודד נפתלי, משה גרינפלד, עמי לזר ועומר היימן.
אורחים: שרה וזאב זכרין, יעקב וארנון זלוצקי, נורית ברגר וגיורא גוטמן.
מוזמן: דני ברכה
על סדר היום:
1 .הסדרי תנועה במושב
2 .ביוב – הסכם חדש
3 .שיפוץ הדואר
4 .בקשה לשימושים במועדון התרבות
5 .שונות - הדלקת תאורה במגרש הספורט
** הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.
דיון והחלטות:
1 .הסדרי תנועה – יעקב זולצקי ביקש לציין שלפני למעלה מ20 שנה, כאשר ביצעו את
המדרכות במושב, הוסכם שברחוב הזית תהיה מדרכה מונמכת לשם חניה עליה, כך שניתן
יהי לחנות בשני הצדדים של הרחוב.
מבקשים שהרחוב יהיה דו סיטרי וחניה בשני הצדדים, לא יתנגדו לחד סיטרי במידה ויוכלו
לנסוע עם הרכב החקלאי בשני הכיוונים.
זכרין – זכותו של חקלאי לצאת ולהיכנס ממשקו בבטחה.
נורית – ברגע שחונים בצד המזרחי, רכבים נוסעים על המדרכה המונמכת – מאד מסוכן.
מבקשים שהמדרכה המונמכת תהייה לחנייה והמזרחי אסורה לחנייה.
עמי לזר – בהתייחס לכל בעיות החנייה במושב ובהמשך להחלטה קודמת של הועד, עומד
להיפגש עם מתכנן לגבי מציאת פתרונות לכל בעיות החנייה ברחוב השדרה וניתן להתייחס
לכל הבעיות הנוספות במושב. הפגישה מתוכננת לאחרי סוכות.
החלטה:
• השינוי ברחוב הקשת יבוטל )השינו שאושר בתכנית התמרור(
• ברחוב הזית תיבדק האפשרות להפוך את הרחוב לחד סיטרי, למעט לרכב חקלאי,
ייבדק נושא החנייה בצידי הרחוב.
• תבוצע צביעת המדרכה באדום לבן, בהתאם לתוכנית התמרור, ממשתלת בן עזר
ומזרחה עד לצומת האילנות/השדרה.
• יש לבדוק היתכנות רחוב הדר כחד סיטרי.
• יש להוסיף מספר מעברי חציה במושב.
2 .לפני 20 שנה נחתם הסכם עם מפעל המים/ביוב כפר סבא, להסדרת הטיפול במי הביוב של
המושב. ההסכם היה על בסיס יחידות דיור ולא על פי צריכה.
בשנים האחרונות החיובים בערים ובמושבים עבר להיות חיוב על פי צריכת מים.
נכון להיום, פלגי השרון, המטפלים בביוב בכפר סבא, העבירו הסכם חדש לחתימה. ההסכם
הוא על פי שימוש בפועל. מאחר וכל מי הביוב יוצאים ביציאה אחת מרכזית במזרח המושב,
ניתן להציב ביציאה מונה שידייק בכמויות היוצאות למט''ש.
החיוב יהיה על פי קובים ולא על פי יחידות כפי שהיה עד היום.
עד ה יום המושב זכה, לתעריף מופחת באופן משמעותי, בזכות ההסכם הנ''ל.
במרכיב החיוב, ע''פ ההסכם, קיימים 3 מרכיבים, הוני )השקעות עתידיות, החלפת קוים
וכד(, מט''ש – טיפול בשפכים ורכיב תפעולי.
התקיימה פגישה עם מנכל פלגי השרון – הוא התבקש להפחית בגובה החיוב, מהסיבות
הבאות: גבייה מאד נוחה, מוציאים חשבון אחד לועד והועד הוא המשלם ולא אלפי צרכנים
בדומה לכפר סבא, הקו שעליהם לטפל בו הינו קו אחד מהיציאה מצופית ולא כל בעיית ביוב
במושב בטיפולם.
המונה יירכש ע''י שני הצדדים – מדובר במונה שמוזמן מחו''ל- בתקווה שיכולו להתקינו
בסוף שנה זו ונוכל לדעת באיזה כמות שפים מדובר.
נכון להיום, ההערכה היא של כ 80-70 אלף קוב לשנה. )חישוב על פי צריכת מים שנתית(.
החלטה: יש להתקדם עם חתימה על ההסכם עם פלגי השרון.
3 .דואר – התקיימה פגישה עם ועדת נכסים, השתתפות המהועד: אריאלה, עומר ועמי.
ההצעה של ועד התנכסים היא לחתום על ההסכם כפי שהוא, ולהתחיל בשיפוץ מיידי, על
מנת לא להיכנס לחורף. במידה ואנו מבקשים לחזור מההסכם, תוך שלושה חודשים, נוכל
לקבל את כל סכום ההשקעה. במידה ומבקשים להחזיר את הנכס אחרי שנה, נזוכה בסך
ההשקעה למעט 20 אלף ₪.
החלטה: הועד המקומי רואה בסוכנות הדואר שירות חשוב מאד לכלל תושבי המושב. הועד
מבקש שהיחסים שהיו עד כה, לגבי המבנה, ימשיכו גם בשנים הבאות. הועד המקומי
מבקש לעשות הכל למען השארת הסוכנות פעילה במושב ומודה לחברי הנהלת האגודה על
כל השנים שהמבנה ניתן לשימוש הנ''ל.
הועד המקומי לא יכול לשלם שכירות עבור שירות שניתן לתושבי המושב.
סעיף הדואר הינו סעיף גרעוני והיה כך כל השנים, יחד עם זאת, ראה הועד המקומי את
הצורך והחשיבות בהמשך קיומו, על אף הגרעון.
הצעת הועד הינה, שיפוץ מיידי שיבוצע עי הועד, תוך חתימה על הסכם הבנות.
בהסכם יוסכם שאחריות הפעלת הסוכנות תהיה על הועד )כפי שהיתה עד היום(, האגודה
תאפשר את הפעילות ללא תמורה.
הפסקת הפעילות והשבת המבנה לאגודה, הפסקת הפעילות תתאפשר בהחלטת רוב
באסיפת אגודה.
משך פעילות מינימלי – 24 חודשים.
לאחר תקופה זו, ולאחר החלטת אסיפת אגודה על סגירת הדואר הועד המקומי יחזיר את
המבנה, האגודה תשיב %50 מההשקעה שבוצעה.
הכל בכפוף לחוו''ד משפטית.
4 .בנות ועדת ותיקים מבקשות לקבל לרשות הועדה את אחד החדרים שפונו במועדון. מבקשים
שהחדר יהיה סגור ויתאפשר לקיים בו פגישות עם תושבים, ישיבות שלהן ועוד.
מג''ב – התבקשנו לאפשר פתיחת נקודת מג ''ב במושב – דבר שיתרום גם לב יטחון המושב.
כמו כן, פנו שתי תושבות המושב, אשר ביקשו לעשות שימוש בחדרים, בתשלום, לפגישות.
החלטה: חדר הארכיון יהיה לרשות ועד ת ותיקים יחד עם אפשרות שימוש של התושבות
הנ''ל, למפגשים אישיים – הכל יהיה בתיאום בין הצדדים.
נקודת מג''ב תהיה במשרד המזכירות הישן.
אפרת תתאם בין כל הצדדים להתנעת הנושא.
5 .שונות – הדלקת תאורת מגרש הספורט. ההדלקה תבוצע ע''י הדלקה מרחוק באפליקצייה.
נאמני התאורה, אליהם יוכלו לפנות המשתמשים: יהודה בק , עודד נפתלי, עומר היימן
ואריאלה ולד. יש לפרסם את הנ''ל בקבוצת הווטסאפ.
יו''ר ועד מקומי, ישראל אברמסון