פרוטוקול ישיבה מיום 20-1-2021

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך: 2021/1/28
משתתפים: ישראל אברמסון, עומר היימן , אריאלה ולד, אלדד אלרון ועודד נפתלי.
נעדרו: עמי לזר, משה גרינפלד.
אורחים: רחלי ורדי, תדמור גניר, יובל נפתלי, יפעת שוחמי, ענבל הורביץ ומלכה עמנואל –
בזום
** הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.
על סדר היום:
1 .שטחים ציבוריים
2 .גינת כלבים
3 .המבנה המערבי של ביה''ס הישן ומועדון תרבות– הצעות לשימושים
4 .שונות
דיון והחלטות:
1 .הוצג נושא השטחים הציבוריים במושב, לגביהם קיימת בעיתיות.
- שטח שסופח לשני בתים צמודים ברחוב האילנות,
- שטחים בין תעלת הניקוז הראשית לבתים, ששתילת צמחים פותרת את בעיית
סחף האדמה לתעלה
- בעלי מגרשים שגבולות מגרשיהם בתוך שטחים ציבוריים שאינם נגישים לציבור.
כל השטחים הציבוריים שייכים לציבור וצריכים לקבוע מדיניות לגביהם.
שטח בחזית רחוב האילנות – שתי המשפחות קיבלו מכתב מהוועד המקומי הדורש
מהם להוציא את כל המחוברים מהשטח הציבורי ולהשיבו לציבור, תוך הסרת הגדר
החוסמת את המעבר לרחוב האילנות.
אחד מהתושבים הנ''ל ביקש להגיע לישיבה ולהציג את הנושא. לדבריו הנושא עלה
עוד בשנת 2004 ,כאשר פותחו שטחים ציבוריים במושב, והשטח הצמוד לבתיהם
לא פותח בגלל תעלת הניקוז שחוצה תחתיו. התושבים הצמודים פנו לאגודה ולועד
וביקשו לבצע את הפיתוח באופן עצמאי וחתמו על התחייבות שידוע להם שהשטח
הינו ציבורי. ביקש להדגיש שבסוף השצ''פ יש הפרש גובה מסוכן לציבור ולפיכך
חשוב שתוקם שם גדר. מבקש להשאיר את המצב כפי שהוא, ואם יוחלט להחזיר את
השטח לציבור מבקש כי הוועד ידאג לטיפולו ולא יותירו כשטח מוזנח )כפי שלדבריו
היה בעבר, ולכן הם ביקשו לטפח אותו(.
החלטות:
- גבולות מגרשים בשטחים ציבורים שאינם נגישים לתושבים - לא יבוצע דבר כל עוד
לא מתעוררת בעיה.
- שטחים בין תעלת הניקוז הראשית ובתים פרטיים - מאחר והמקום מהווה מעבר
בלבד ולמעשה הפיתוח והשתילה במקום, מסייעים לעצירת הסחף וסתימת התעלה,
יתאפשר לתושבים להסדיר את השטח, אך כל השתילות יבוצעו תוך תיאום ואישור
של הועד המקומי ושמירה על מעבר פתוח בשטח לכלל הציבור.
- שטח ציבורי ברחוב אילנות – השטח יוחזר לציבור, תוקם גדר בצד הדרום מזרחי
של השצ '' פ והוועד יבדוק העברת מים למקום והשקייה . לאחר בחינת העלויות
והחלטה על מועד ביצוע , השכנים יידרשו להסיר את הגדר.
2 .גינת כלבים – רחלי ורדי ותדמור גניר ביקשו להגיע להעלות צורך של תושבים
בהקמת גינת כלבים. לדבריהם, %30 מתושבי המושב מחזיקים כלבים בבתיהם.
קיים צורך של מפגשים בין כלבים וגם בין בעלי כלבים, במקום שיהיה סגור ומסודר.
הם אינם רוצים לשחרר את הכלבים ברשות הציבור, דבר שנוגד את החוק ומסכן. מבקשים
מקום לגיטימי. ידוע להם שיש עלויות לכך ומבקשים לבחון זאת, כמו בכל צורך של קהל
מסוים במושב.
הנהלת האגודה אישרה להעביר לרשות הפרויקט שטח – חורשת גן גוזלים )החורשה הוקמה
ע'' י הועד המקומי ומשרתת תושבים / נוער לישיבה במקום(
מבקשים להקים צוות חשיבה יחד עם צוות דומה מהנהלת האגודה יחד עם צוות מקהילת
בעלי הכלבים.
הועד המקומי: היה דיון בנושא בין חברי הועד. נכון להיום, אין הסכמה להקמת גינת כלבים.
על אף זאת לאחר, הצגת הנושא, הוחלט לבחון את הנושא .
החלטה: יוקם צוות משותף – אלדד ואריאלה – יהיו נציגי הועד המקומי, אשר יקיים פגישות
עם צוות מקביל באגודה ונציגי בעלי הכלבים לבחון את הנתונים והיתכנות הקמת הגינה.
אין בהקמת הצוות, אמירה כלשהי התומכת בהקמת הגינה.
הצעת האגודה, שהחורשה הצמודה לגן גוזלים תהיה גינת כלבים, אינה מקובלת על הועד
המקומי.
הנושא יועלה שוב בפני הועד לאחר דיונים פנימיים של הצוותים.
3.מבנה מערבי / מועדון תרבות:
- יפעת שוחמי, ענבל והרביץ ומלכה עמנואל, נציגות ועדת ותיקים הציגו את הפעילות שכבר
מתקיימת לותיקים במושב.
היה מפגש מוסיקלי ראשון שהיה מאד מוצלח. הוקמה קבוצת ווטסאפ פעילה. הנציגות
מקיימות ביקורי בית אצל התושבים שמתקשים לצאת מהבתים.
בטו בשבט חולקו באמצעות הנוער, שיפודים עם פירות יבשים.
מספר ימים בשבוע, בבוקר, יוצאת קבוצת הליכה והתעמלות.
בעתיד יהיו פעילויות ספורט מהמועצה, ניסיון לשת''פ עם מרכז דורות בשדה ורבורג,
הרצאות.
מבקשות שלאחר מעבר מזכירות הוועד למבנה המערבי, יוכלו לעשות שימוש במועדון למען
הותיקים, לחוגים ומפגשים. מבקשות את חדר המזכירות לאחסון של ציוד.
החלטה: המועדון יוכל לשמש את הותיקים – בימים בהם האולם פנוי. הספרייה תוכל להוות
מועדון חברים בשעות הבוקר, למפגשים שונים )משחקים שיחות וכו(
לגבי חדר המזכירות – הנושא ייבחן.
מבנה מערבי – הצעות שעלו לשימושים בקומה השנייה: כפר מנגן, חדר כושר, אולם ליוגה ו-
TRX ,חדר למרכז קיימות – חנות יד שנייה.
בנושא מרכז קיימות – הוועד תומך תמיכה מלאה ביוזמה הנ''ל, אחד החדרים הגדולים
בקומה השנייה במבנה יוקצה לכך יחד עם שימוש גם בחלל המרפסת.
כדאי לפרסם שוב, לקבל הצעות נוספות לשימושים.
4.תושבים הגרים בשכנות לגן השעשועים ביקשו לעלות שוב את נושא אכיפת שעות המנוחה
.16 – 14 בין
משה בחן את נושא החשמל למקום, ניתן לספק V12 – אך אין פתרון לנעילה.
החלטה: בדומה לשערים החקלאיים, הגנש יינעל רק בשעות הערב. במידה ויש במקום
הפרעה לציבור, יש לפנות למוקד המועצה.