פרוטוקול ועד מקומי מינואר 2023

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך: 01/01/2023

משתתפים: ישראל אברמסון, אריאלה ולד, עודד נפתלי, עומר היימן ועמי לזר.
מוזמנים: תושבי המושב לנושא הותמ''ל: אלי הפלינג, חגי פורת, יוסי פאר, אריאל יער, עדי שפר,
דפנה טלר, אורן זק, עידו ברקר, נאוה סימון, פבלו קושניר, ביכלר.
3 נציגי כפר סבא: אושרה, הדר לביא ועו''ד ראובן חן.

** הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.

סדר יום:
• תכנית הותמ''ל – האם יש מקום לעתירה של הועד המקומי כנגד התכנית
• ביטוח רכוש ומבנה הועד מקומי – בחירת מציע
• יציאה לביצוע פרויקטי ם תשתיות
• ועדת נוער – תקצוב מדב
• שונות

דיון והחלטות:
.1 נערכה פגישה בנוכחות נציגי כפר סבא ותושבי המושב. הוצגה החלטת הותמל והחלטת ועד האגודה.
נציגי כפר סבא ביקשו להדגיש את חשיבות העתירה של תושבי צופית, כתגבור לעתירה שלהם. נציגי
הועד המקומי הציגו גם הם, חשיבות העתירה של הועד המקומי בניגוד לועד האגודה.
החלטה: בהמשך לפגישה, תתקיים ישיבה עם עו''ד המועצה, עו''ד מאמו, לקבלת חוו''ד. לאחר מכן,
הועד המקומי יקבל החלטה, אם לעתור כנגד התוכנית.
.2 ביטוח הועד המקומי . המציע, שהציע הצעה נמוכה יותר ממציע נוסף, הוזמן להיכרות בטרם קבלת
החלטה. אסף פלס מחברת שלדן, הציג עצמו ופירט לגבי הפוליסה ושאלות שעלו. המלצות התקבלו
ממספר ועדים מקומיים במועצה.
אסף ציין שפוליסת הביטוח שהסוכנות מציעה לקייטנות, מרחיבה לכיסוי לבריכות ופארקי מים. כמו
כן, במידה והקייטנה הינה רק לילדי המושב וללא יציאות חוץ – הפוליסה המוצעת, תכלול גם את
הקייטנה.
החלטה: לאחר בחינת הצעת המחיר והתרשמות ממנהל הסוכנות – אסף פלס, הועד המקומי , ברוב
קולות, ממליץ להתקשר עם סוכנות שלדן לביטוח מבנה, רכוש וצד ג' עמו. יחד עם זאת, יש לנסות
להפחית בעלות השתתפות עצמית ולקבל את אישורו של משה, גזבר ואיש ביטוח במקצועו.
.3 בחודש הקרוב, נצא למספר פרויקטים במסגרת תב''ר תשתיות.
השלמת מדרכה בציר המוביל, יחד עם הצבת עמודי תאורה סולארית.
הסדרת ירידה בטוחה ונגישה מהמדרכות בצמתים.
החלפת מעקות הבטיחות לצד בית ספר צופית == הערכת ביצוע ב 100 אלף .₪
.4 ועדת נוער מבקשת אישור תיקצוב של כ – 24,000 ₪ לטובת תוספת של מד ''ב נוסף לקן התנועה
)החלוקה יחד עם גן חיים(.
.5 שונות – אילן צרבינסקי, מזכיר האגודה, ביקש להיקבר במושב )עד 120(. בקשתו לא עומדת בפני
הקריטריונים. החלטה: יש לבקש חוו''ד מענבל זוסמן, עו''ד.
מסיבות נוער – יש יוזמה משותפת למושבים, לקיים מסיבות נוער, ללא אלכוהול. הכל ייעשה על פי
המותר.