פרוטוקול מיום 31-7-2011

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מס' 27 מה 31.7.11
השתתפו: יורם יפה , עמרי פירעם, ישראל אברמסון (הגיע באיחור) עינת פרנץ, ספי אברמזון ושושי עמית.
ועדת ביקורת: ליליק זקס ואורי שמיר
רשמה: אפרת ציר כהן

הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.

על סדר היום:
1. פרידה מדוד קרטיס
2. שיפוץ בית העם
3. הגשת ערר תוכנית בי''ס צופית
4. רכישת ספר תורה
5. תקציב מול ביצוע
6. עדכונים שונים

דיון והחלטות:
1. עם הודעתו של דוד קרטיס על סיום תפקידו לאחר שבע שנות חברות, הועד המקומי מבקש להודות לו על העשייה, על התרומה לחיי המושב, על הכל. הועד המקומי מאחל לדוד הצלחה.
2. שיפוץ בית העם  --התקבלו מספר הצעות מחיר. לאחר שהתקיימה פגישה בהשתתפות דביר ברכה, יעל היימן, יורם יפה, ישראל אברמסון ועמרי פירעם, הוחלט לבצע את השינויים הבאים: קילוף והסרת הלבד מקירות בית העם וביצוע חיפוי קירות גבס. המטבחון יחודש + הדבקת אריחי קרמיקה מעל משטח הנירוסטה. חדרי השירותים יוחלפו, קרמיקה, כלים סניטריים ובמידת הצורך צנרת, חלונות, הדלתות ייצבעו. בכניסה למבנה – פנים המבנה ייצבע. שוב יודגש, כי המבנה בבעלות האגודה, ואנשי האגודה הם אלה אשר מקבלים את ההחלטות לגבי מהות השיפוץ.
3. עמותת צופית העבירה לידי הועד המקומי הערר שהוכן ע''י אגודת מושב צופית. ערר על החלטת הועדה המחוזית בנושא העברת בי''ס צופית לשטח בית ברל.
החלטה: הועד המקומי לא יגיש ערר על החלטת הועדה המחוזית.
4. רכישת ספר תורה – הספר הקיים זקוק לתיקון בעלות של כ 10,000 ₪. יחד עם זאת מצבו לא טוב וייתכן שנדרש ספר תורה חדש. הועד המקומי מחדש פנייתו לועד האגודה לשם רכישת ספר תורה חדש לטובת בית הכנסת.
החלטה: הועד המקומי מאשר תיקון ספר התורה. רכישת ספר חדש תיבחן יחד עם האגודה ויחד עם בקשה לקבלת תרומות תוך התייחסות לדרך הנצחת התורמים.
5. תקציב מול ביצוע – מצ''ב.
6. שונות - ספסלים- פרויקט החלפת הספסלים יבוצע בחודש הקרוב. עלות הפרויקט כ 30,000 ₪.
פרויקט חותם – פרויקט שיזמה תנועת המושבים במסגרתו מושב שישתתף יקבל כ 5000 ₪ השתתפות. סכום זה יועבר לטובת עבודת הארכיון של המושב. יוזמת צוות הארכיון יחד עם ועדת תרבות, יצירת 5 פינות סיפור במקומות שונים במושב, תקבל סיוע תקציבי מסעיף תקציבי אחר.
ריסוס גן השעשועים – השבוע ירוסס גן השעשועים כנגד פרעושים וחרקים נוספים. כמו כן ירוססו כל בורות הביוב במושב כנגד תיקנים בעלות של 3000 ₪.
בי''ס צופית -  יו''ר ועד ההורים פנה לועד המקומי בבקשה לסיוע כספי. בשנת הלימודים הקרובה נרשמו 77 ילדים בשכבת כיתות א'. משרד החינוך אינו פותח 3 כיתות במספר זה. הועד מבקש מהועד המקומי השתתפות בעלות של מורה נוספת לשכבה זו. השתתפות זו תצטרף להשתתפות המועצה ושל הורי ילדי השכבה. הסיוע המבוקש 6500 ₪.
החלטה: הבקשה אושרה. הועד המקומי ישתתף בעלות מורה נוספת בסך של 6500 ₪ לשנה. סכום זה מיועד אך ורק למטרה זו. הסכמה זו לא מחייבת את הועד המקומי להסכמות נוספות בעתיד.
משפחת גלילי – משפחת גלילי מרחוב הדקל פנתה לועד המקומי בנושא שילוט הרחובות. הרחוב הצדדי מרחוב הדקל אינו משולט כלל. כמו כן, היו פניות בנושא החלפת שמות הרחובות. החלטה: תשקל פנייה לתושבים לשם בחירת שמות חדשים לרחובות.


עמרי פירעם, יו''ר