פרוטוקול ועד מקומי מיוני 2023

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ועד מקומי מה 18/6/2023
נוכחים: ישראל אברמסון, משה גרינפלד, אריאלה ולד, עודד נפתלי ועומר היימן.
אורחים: ד פנה טלר, עומר בן פזי, יוסי שוב, יהודה בק ונורית ברגר.
רשמה: אפרת גולדשמידט
** הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.
על סדר היום:
.1 הסדרת תנועה ותמרור - סוף רחוב השדרה.
.2 גינת כלבים - בקשה להקים גינת כלבים )בהמשך לבקשה קודמת(
.3 בעיות חנייה ברחוב הזית סמוך למכולת ודוחות חנייה.
.4 מרפאת צופית - תלונות על השירות במרפאה.
.5 פתרון לפינוי פסולת בניין.
.6 פינוי גזם במושב
.7 בקשה לפתוח את שער גן השעשועים הנעול )שער דרומי(
.8 אגרת ביוב - העלאת סכום האגרה, עקב הסכם חדש עם פלגי השרון.
.9 סוכנות דואר צופית – עדכון
.10גזם - בחינת שינויים בפינוי הגזם, עקב הפחתת הסיוע הכספי של המועצה.
.11מועדון הפינה - הסדרת רישיון עסק.
.12שונות.
דיונים והחלטות:
נושאים 1-7 – נושאים שהתבקשו לעלות לדיון, ע''י תושבים.
.1 לכל אורך רחוב השדרה, החנייה אסורה. סימון אדום לבן )מאושר ע''י ועדת תנועה( קיים
עד רחוב השדרה מס' .68 לאחרונה, בטעות, סומן הרחוב עד השער המזרחי.
על אף הטעות, יש לבחון בקשה לסימון עד הכניסה לחנות משק יעקובובסקי, מאחר
ומכוניות ה חונות לצד המדרכה, מהוות סכנה ולאחרונה הייתה תאונה במקום.
הועד מתבקש לקחת בחשבון שלמשקים/בתים בסוף רחוב השדרה אין חני ות חוץ לספקים
ואו אורחים ומתנגדים לסימון אין עצירה/חנייה במקום. הועלה צורך לתת פתרון חנייה
במקום. לפני שינוי במקום – מבקשים להתייעץ עם התושבים הגרים סמוך.
כמו כן, המשתתפים מבקשים לפרסם הודעות לתושבים על תוכניות ושינויים לפני ביצועם.
החלטה : הנושא ייבחן.
.2 גינת כלבים – בהמשך לבקשה לפני כשנתיים, יוזמי הבקשה מבקשים לדעת, איך
מתקדמים עם ביצוע. נמסר למשתתפים, שהועד המקומי סידר את המתחם הבאר לטובת
השימושים במקום, המקום לא יוגדר כגינת כלבים אך ניתן להגיע למקום עם כלבים. לא
יהיה במקום גידור נוסף.
הועד התבקש לבחון הקמת גינת כלבים במקום מרכז הגזם שפונה, מאחר ומתחם הבאר,
לדעתם, אינו מתאים לגינת כלבים ורחוק מבתי המגורים- ובעלי כלבים לא יגיעו למקום.
החלטה: הנושא ייבחן
.3 בעיית חנייה ברחוב הזית , סמוך לצרכנייה – בעיה חמורה של חנייה. התושבים מגיעים
לצרכנייה, מפאת חוסר בחנייה, נאלצים לחנות באדום לבן. לא פעם, קיבלו דו''חות על כך.
מבקשים שהועד יפעל בתקיפות כנגד ההורים וצוות העובדים של בית מיתר שלא יחנו
ברחוב הזית, אלא ברחובות במוכים. כמו כן, לבקש שעובדי הצרכנייה יחנו ברחוב אחר.
מבקשים שכל רחוב הזית, יהיה רק לתושבי המושב.
החלטה: פניות להנהלת בית מיתר נעשות באופן קבוע – ויש שיתוף פעולה. הבעיה היא עם
הורי הילדים – פיקוח מגיע לאכיפה. נושא הפיכת רחוב הזית לחניית תושבי המושב בלבד,
ייבחן.
.4 מרפאת צופית – מעלים תלונות על יחס צוות המרפאה. הובהר למשתתפים שלו ועד אין
כל קשר למרפאה. מבנה המרפאה בבעלות האגודה והיא משכירה לרופא, מדובר ברופא
עצמאי.
.5 פסולת בניין – אין פ תרון לפסולת בניין במושב. לא תמיד יש צורך במכולה בעת שיפוץ
ומתבקש פתרון לפסולת מצומצמת.
ברוב מושבי המועצה, על התושב לדאוג לפינוי פסולת הבניין שברשותו. גם בגן חיים,
אסורה זריקת פסולת בניין במכולה, אם עושים כן – הדבר אינו ברשות.
.6 גזם – סגירת מרכז הגזם במושב, גרמה לבעיה בפינוי הגזם השוטף. לא ניתן לצפות שכל
הגננים יעבדו בימי שלישי – יום פינוי הגזם. מבקשים לבחון הקמת פינות גזם אליהם ניתן
יהיה להעביר גזם בשאר הימים ואו לעלות את תכיפות הפינוי מהרחובות.
.7 פתיחת שער גן שעשועים – מבקשים ליצור כניסה נוספת לגן שעשועים, להגעה למתקני
הכושר. מפתח של השער יימסר לדפנה טלר, באחריותה לנעול לאחר השימוש.
.8 אגרת ביוב – עם הקמת מערכת הביוב במושב, לפני למעלה מ 20 שנה, נחתם הסכם עם
עיריית כפר סבא לטיפול במי השופכין של המושב. ההסכם היה ל 20 שנה, הסתיים לפני
כשנה וחצי. על פי ההסכם, התשלום היה עבור כל נכס שחובר לביוב וכך היה גם החיוב
לתושבי המושב. למעשה, היינו המושב היחידי, שזכה למחיר מופחת באגרת הביוב. לפני
כשנה וחצי נחתם הסכם חדש, עם חברת פלגי השרון, אשר מטפלים בכל מערכת הביוב
של כפר סבא ומי השופכין של המושב, על פיו, החיוב יבוצע בהתאם לכמות מי השופכין
שמועברים לכפר סבא, באמצעות הקו הראשי. לשם כך, הותקן מד מי ביוב. החברה
התעכבה בהתקנה וזכינו בשנה וחצי האחרונות, לחיובים בהתאם להסכם הישן. מחיר קוב
מי ביוב יהיה כ 3.77 ₪ לקוב + מע''מ )לאחר 15,000 קוב המחיר לקוב, יופחת ל 3.42
₪( על פי המדידה הראשונה, בחודש מאי, הועברו 7500 קוב למערכת הביוב. מאחר
והעלויות הצפויות יהיו מעל לפי ,2 עד היום, יש להעלות את אגרת הביוב ל 105 ₪ מכל
נכס.
החלטה : עקב שינוי ההסכם עם חברת פלגי השרון, הועד המקומי מאשר העלאה אגרת
הביוב ל105- ₪ + מע''מ, מכל נכס במושב. החיוב יבוצע באמצעות מערכת החיוב של
האגודה, בחשבונות המים. יש להודיע לתושבי המושב על השינוי.
.9 סוכנות הדואר – לפני כשבוע התקבל במשרדי הועד המקומי, הודעה מהנהלת חברת
הדואר, על סגירת כל סוכנויות הדואר, אשר משרתים מתחת ל 3000 בתי אב. מאחר
והסוכנות במושב, שירתה כ 500 בתי אב בלבד, לצערנו, הסוכנות לא תיפתח.
החלטה : יש להודיע לתושבי המושב ולנסות למכור את המבנה שנרכש.
.10גזם – לאחר סגירת מרכז הגזם, מספר תושבים פנו וביקשו להגדיל את תכיפות פינוי הגזם.
יחד עם זאת, יש לציין, שהמועצה, עדיין לא אישרה השתתפות בהוצאות הגזם, ואף חזרה
בה מהתחייבותה. הועלתה הצעה, להוסיף פינוי גזם בשבוע הראשון של כל חודש, על
חשבון פינוי גושי—וזאת לאחר שנבדק הנושא, בשאר המושבים וברוב המושבים פינוי
פסולת גושית – מתבצע רק אחת לחצי שנה ואף פחות. ניתן כל 3 או 4 חודשים, לפנות
פסולת גושית. הנושא יידון בהמשך.
.11 הסדרת רישיון למועדון הפינה – כידוע, המועדון הוקם בהסכמה עקרונית של המועצה,
ללא אישור מסודר. בשנה האחרונה, היו כבר מספר שיחות בנושא לגבי, לקיחת סיכון
בהגשת אלכוהול ללא רישיון. לפיכך, הוחלט שיש להסדיר את הנושא בהתאם לחוק. עופר
דנמרק, יועץ בטיחות שהחל לעבוד איתנו, בכל הקשור למבני הציבור, הסדיר רישיון דומה
במושב בלב השרון. התקיימה כבר פגישה עם מנהל רישוי עסקים במועצה ומהנדסת
הועדה, ויש נכונות לאשר את המבנה, תוך כמובן התאמת המבנה בהתאם לדרישות
המשטרה והבטיחות. הצעת המחיר של היועץ להסדרת הרישיון – 6000 ₪ + מעמ.
החלטה: הועד המקומי יסדיר את הרישיון באמצעות היועץ, עופר דנמרק.
.12שונות:
• התקבלה תלונה על רעש מוסיקה מעגלת הקפה. החלטה: יש לבקש מאסף, לשנות את
מיקום הרמקולים, לכיוון העגלה ולא לכיוון בתי התושבים ולהוריד את עוצמת הקול.
• בית כנסת – התקיימה פגישה בנושא, בניסיון למצוא פתרון שיתאים לכל הצדדים.
הרעיון שעלה, להתאים את הספרייה )שפחות פעילה מהאולם( לטובת בית הכנסת