מכתב חוזר 5 ספטמבר 1931

פרק ב • כניסות

הסתדרות העובדים העברים הכללית בא''י ארגון למושב עובדים ''חקלאי'' א' פתח תקוהכשלושה חדשים עברו מאספת החברים האחרונה. מכל הפעולות שנעשו מאז ועד היום יודעים החברים אך מעט. ביחוד החברים היושבים מחוץ לפ''ת. החיים באי-ידיעה מתמדת על הנעשה והנשמע באגון ועל מהלך העניינים, המזכירות ראתה איפא לנכון ולמועיל להאיר ולברר בחוזר זה את כל השאלות שהעסיקו ומעסיקות אותנו במדה פחות או יותר גדולה. נכסנו בתפקידנו - המועצה והמזכירות (שפירא, מליס איזיפס) - אחרי שפעולות רבות חשובות נעשו ע''י המועצה הקודמת. אך יחד עם זה התקלנו במצב עניינים מסובך כשנגשנו להמשיך בפעולות ולהוציא את החלטות האספה. אחת השאלות הכי רציניות היתה והנה גם כיום -

א) שאלת הקרקע. לפי הסכם שנכתב ונחתם בין המזכירות הקודמת והמרכז החקלאי עברו 100 ד' מאדמתנו לרשת ''חרות'' אמריקה מבלי שינתן לנו מיד שטח אחר במקומם, אולם המרכז החקלאי נכנס במו''מ לקנית שטח גובל לאדמתנו (אדמת נג'ר הערבית - 250 ד'). כדי להשלים את השטח הדרוש לנו, אחרי שנקבע שגם השטח של 180 ד' בקרבת כפר-סבא לא יוכלו מפאת ריחוק המקום ומבנה האדמה לשמש לנו לנטיעות. אדמת נג'ר טרם נרכשה ו''חרות'' נגשה להכין את אדמתה ואת השטח הנ''ל לנטיעה. דרשנו מ''יכין'' ומהמרכז החקלאי לא לעשות כל פעולה שהיא, בטרם נדע אל נכון כי מובטחת לנו קרקע אחרת. אך המוסדות הנ''ל בהתבססם על ההסכם הכתוב,לא ראו כל סבה לא להתחיל בהכנות הדרושות (200 ד'). היות ולפי דבריהם - לא חל כל שינוי במצב העניינים מאז ההסכם. מתחלה נשמעה דעה מצד חלק מחברי מועצה להתנגד בכל האמצעים לאיזו פעולה שהיא בשטח המריבה, עד שישובו חברי המרכז החקלאי מבזל שטפלו בענין זה. אך לבסוף גברה הדעה כי מוטב ומועיל יהיה להביא את השאלה לבירור לפני הוה''פ של ההסתדרות. סיכום מהבירור הזה שהיה בינינו ובין ב''כ המרכז החקלאי אסר עלינו הועל הפועל כל התערבות בעבודות ''יכין'' על השטח הנ''ל, ויחד עם זה התחייבו הוע''פ והמרכז להחיש את גמר המו''מ על אדמת נג'ר או לרכישת שטח אחד גובל לנו ומתאים בשבילנו, באם לא יגמר בקרוב. החלטת הוע''פ היתה בשבילנו הישג חשוב ומוצא יחידי מן הסבך הזה, אנו שוקדים כעת שההחלטה הנ''ל תתגשם בפועל. ובינתיים נראו סיכויים לגמר המו''מ בקרוב.

ב) המצב בהתיישבות. אם כי מועד התחלת ההתישבות, לפי שהיה מקווה מתחלה, עבר מזמן, עדיין מצב ענייני ההתישבות לוטה בערפל. לפני יציאת חברינו לבזל נכנסו הארגונים לשמוע דו''ח מח' הרצפלד על מהלך הענינים. הח' הרצפלד ציין את מעגל הקסמים בו נכנסנו עקב ההתעקשות ועמידה על המקח מצד ב''כ מוסד אחר חשוב, אך היתה תקוה בכל זאת כי בבזל תוסרנה אבני הנגף ויגשו מיד לפעולה. הקונגרס אמנם הכריז בחגיגיות על התחלת ''התישבות האלף'' אבל ''מכך היה אומר'' עד ''וכך היה עושה'' מותר שיעבור זמן מה, ועתה הגם שחל שנוי מה במצב הכספים הנועדים לפעולה לרגלי המשבר החמור בגרמניה, בכ''ז - לפי מכתבי הרצפלד יש יסוד לתקוה כי חלק מההתישבות יצא לפועל באביב הבא.

ג) מקומות עבודה. כידוע לכם התקשרנו בשעתו עם ''יכין'' להיות הנושא הקבוע לכל העבודות בשטח ''חרות'' אמריקה. להתחלת עבודות ההכנה לנטיעה (בנין הבאר, קדיחה, סדור הצנורות, חפירת בורות לעמודי חשמל, סימון ופתיחת בורות וכו' וכו') יצאו 17 חברים מאתנו, העבודה תמשך כחודשיים. נתעוררה שאלה בדבר קביעת שכר יום עבודה שוה לכל העבודות (רוב העבודות נמסרו לנו בקבלנות על אחרויותנו המלאה). ואמנם נתקבלה החלטה במועצה על השואת המחירים וקביעת שכר יום עבודה שוה לכל חבר עובד. בקבלת החלטה זו יש לראות צעד חברתי ותקדים חשוב במדור יחסי העבודה בין החברים לעתיד לבוא. (מקוים ללא פחות מ- 360 מא''י ליום עבודה).
קבענו גם מודוס אשר לפיו יוצאים לעבודה בשורה הראשונה החברים אשר:
1) חייבים לקופת הארגון סכום לחשבונם (יסולק ע''י עבודתם).
2) שעברו לכפר-סבא ונשארו בסביבתה.
3) המצב המשפחתי והמצב בעבודה המחייבים התחשבות מיוחדת. לפי החלטת המועצה באחת מישיבותיה, אין העבודות הזמניות מקנות כל זכות שהיא לחברים לחשוב את עצמם לקבועים במקומות העבודה הקשורים אל הארגון. כ''כ החליטה המועצה לגבות 2% משכר העבודות הקבלניות כהשתתפות בחלק ע''ח הוצאת המועצה בקשר עם קבלת העבודות.

ד) פעולותינו להבא. בהתאם להחלטות האספה הכללית על המשכת הפעולות בכוחות עצמנו, הביאה המזכירות לפני המועצה הצעה לעיון ע''ד נטיעות 200 ד' מחוץ לחשבון התקציב המקווה, אשר לפי הסכויים לא יספק אותנו א למחצה. לפי הצעה זו נחוצים לנו כ- 1200 לא''י, כדי להשלים את הבאר, להתקין את המכונות והצנורות, להכשרת ולנטיעת 200 ד'. לוקחו בחשבון ה-280 לא''י (חלק מהסכום שהושג לנו מאת ''הקרן הקיימת'' ומונח בבנק הפועלים), יתר הסכום מתחלק לששים החברים, לאמור 15 לא'' לכל חבר, שליש במזומן ושני שלישים בשטרות לזמן ארוך - לפי התנאי האפשריים בקנית המכונות ויתר החמרים, בעקב הצעה זו סיירנו את השטח לבחינת האפשרות של נטיעה מידית והתחלנו במו''מ עם בתי=החרושת וסוכנים שונים לקנית המשאבה. מכל ההצעות שקבלנו נראית כרצינית הצעת ביח''ר וגנר (מיסטס פלונגר), משאבה העולה כארבע מאות לא''י ומעלה מכסימום מים מבלי לאבד חלק מן המים בשאיבה.

ברם, מסבות שונות (הזמן המוגבל לנטיעה, הכרח בישור האדמה שנתקשתה בקיץ, סדור הכספים וכו') נדחתה תכנית הנטיעה לאביב הבא - בו בזן שמצב ההתישבות בכללו יהיה ברור יותר ונדע את אשר לפנינו. כל החקירות שנעשו בקשר עם ההצעה הנ''ל תשמשנה לתועלת בבוא המועד לממושה.
כרגע אנו עומדים לפני איא אלו פעולות חשובות שהזמן גרמן:
1) יש צורך בעוד מועד להקים בנין על פי הבאר למען מנוע מהיזקות שהגשמים עלולים לגרום. ובקשר עם קבלתנו את בנין הבית שע''י הבאר ב''חרות'' יקל מאוד להתחיל בבנין על הבאר שלנו.
את הבנין אנו אומרים להקים מביטון 4X5 מ'. החלונות והדלתות מברזל. הבנין יעלה כחמישים לא''י;
2) יש בדעתנו לגשת לפרצליציה של השטח ל-60 חלקים והכנת מפת המים. מקום הנקודה נקבע הבחלט על הרמה שע''י הדרך המובילה לתל-מונד. לפי דעת הועדה המיוחדת, בהשתתפות האדריכל .כהן, שבקרה במקום, יש יתרון לגבעה זו על פני מקומות אחרים שבאדמתנו מטעמי בריאות ובטחון.

ה) ניר, נתקבלה דרישה מהנהלת ''ניר'' לרכישת מניות עבור נשי החברים. המזכירות נכנסה במו''מ עם הנהלת ''ניר'' על אופן סדור הכספים, ועל החברים ה''נשארים'' להכניס בהקדם עבור מניה.

ו) המצב הכספי. לא נתן לנו לסכם את המצב בקופה ולהגיש חשבון לכל חבר, בטרם נשלם המאזן ע''י מנהל הספרים שלנו. אולם לע''ע בקשר עם הפעולות שנעשו והעומדות להיעשות, כפי שמצוין כאן, יהיה צורך לחייב את כל החברים בסכום נוסף ובסלוק מידי של על החובות מצד החברים שנשארו וחייבים עוד מה שהוא לחשבון הקודם. הוחלט במועצה להגדיל את מס החבר החודשי ל-50 מא''י לרגלי ההוצאות המרובות.

ז) קבלת חברים חדשים. בעקב יציאת שלושה חברים את הארגון: טויבר ושמואלי (מסבות משפחתיות) וש. אברמוביץ (הוצא מן ההסתדרות וממילא מתוך הארגון) נתקבל הח' הלל רובים מפ''ת ואנו עומדים לקבל עוד 3 חברים חדשים, הוגשו לנו עד היום יותר מ - 20 בקשות ממקומות שונים בארץ.

ח) יסוד ספרייה. יש הצעה להתחיל בסדור ספריה עבור הארגון שתכלול ספרים, עתונים וירחונים מדעיים כלליים וחקלאיים שימושיים. החברים מתבקשים לנדב מספריהם לספריה זו. בקרוב יקבע תשלום חד פעמי לבצוע מפעל זה.

ט) השדה. אנו מזכירים לחברים את החלטת האספה בדבר חובת החתימה על ''השדה'', החברים מתבקשים לאשר את קבלת החוזר בצירוף חות דעתם על העניינים הנדונים.

פ''ת ספטמבר 1931
בב''ח המזכירות