פרוטוקול מספר 5 מיום 12.3.2014

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול מס' 5 מתאריך 12/3/14
משתתפים: ישראל אברמסון, אורי יפה, ירון בר, משה גרינפלד , אורי שמיר, מירי שטרן-דרור.
נעדר: אלדד אלרון.
מוזמנים: שמוליק חכם – חבר ועדת נוער
נציגת המליאה: אילונה זק
רשמה: אפרת ציר כהן


על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול  מס' 4.
2. הצגת תכנון מועדון נוער ומעבר הנוער לפעילות בצופית
3. מרפאת המושבים – בקשה לסיוע
4. מדרכה ברחוב השדרה
5. העלאת אגרת השמירה
6. שונות:עדכון: שינוי ברחובות שיכון בנים, סל אבלים, דואר – קבלת בונוס – העלאת משכורת.
7. מגרש הספורט – טיפול ועבודה עם חברת הגינון
8. מועדון פנאי
9. פחים ברחובות


דיון והחלטות:

1. פרוטוקול מס 4 אושר.
2. מועדון הנוער החדש הוצג בפני הנוכחים. המועדון תוכנן לפי דרישות הנוער, היתה ועדה שכללה את נציגת הנוער לימור אפרת ודרישות המד''ב. במועדון:  3 כיתות לפעילות, מחסן ומשרד לצוות (15 מ'). 3 בתי שימוש, כיורים ומטבחון. במועדון מתוכנן משרד לועד המקומי. הוצגה לנוכחים הדמייה.
ירון בר מבקש לבחון שוב העברת המועדון ליד מועדון נוער קיים כמו גם להעביר את התוכנית לחוו''ד חברי ועדת נוער. הוסבר שעלות ההקמה שם גבוהה יותר – מאחר ויש עלויות של תשתיות, הסדרי תנועה וחניות. כמו כן, השטח האמור אינו מופקע ולכן יצריך אישור של המנהל והפקעה על פי חוק. הליך כזה יכול לדחות את ההקמה במספר שנים. התב''ר העומד לרשותנו יבוטל באם לא נתחיל לבצעו עד חודש יוני השנה. (קיבלנו אורכה בשלושה חודשים).
הימצאות מועדון נוער ליד מועדון תרבות מאפשר  שימוש גם במועדון בימי הפעילות, לפי הצורך. כמו כן, יתרון נוסף במיקום זה - שימוש במגרש הספורט בפעילויות השונות.
החלטה: ברוב קולות הוחלט, שהמועדון יוקם סמוך למועדון התרבות. יש לבקש מהמתכננת לתכנן הצבת שני מחסנים לציוד גדול –  גודל יועבר בהמשך ע''י נציגות הנוער. התכנון יועבר שוב לעיון נציגי ועדת נוער.
לשם קבלת התב''ר, הועד המקומי מתבקש להעביר התחייבות למועצה על השתתפות של 300,000 ₪ מכספי הועד המקומי.
גובה התב''ר שאנו מקבלים מהמועצה עומד על 800,000 ₪ + 200,000 ₪ הלוואה מהמועצה.
עד היום הוצאו כ 50,000 ₪ - עלויות התכנון.
סכום כסף שהצטבר בקופת הועד הינו מאגרות הביוב. ניתן לייעד כספים אלה לטובת הבנייה. במידה ויוסכם ע''י הועד – יש להוציא מכתב לגזבר המועצה בבקשה לקבלת אישור. ייתכן וסכום זה ייפרס על פני שנתיים.
החלטה: הועד המקומי מתחייב להוציא 300,000 ₪ עבור בניית מועדון נוער חדש (כ 50000 ₪ הוצעו כבר בשנת 2013) יישלח מכתב לגזבר המועצה, בבקשה לייעד את כספי קרן הביוב כ 250,000 ₪ לטובת עבודות תשתית וביוב מועדון הנוער. אפרת תבקש מגזבר המועצה פרטים על ההלוואה הניתנת לועד.
מעבר הנוער לצופית – שמוליק - לאחר שהתקיימו מספר דיונים והנוער אף השתתף בישיבת הועד המקומי, ועדת נוער מבקשת להיענות לבקשת צוות ההדרכה ולהשאיר את רוב הפעילות בגן חיים עד שיוקם מועדון נוער בצופית.  המד''ב מתחייב להעביר פעילות משמעותית אחת לחודש בצופית (משמעותי ת ורב שכבתית – לא שכבת גיל אחת). המד''ב, מאור,  אמור להעביר תוכנית פעילות עד סוף השנה. ועדת נוער תדאג לכך שהחלטה זו תיושם. החלטה: הבקשה התקבלה.
ישראל פנה לראש המועצה בבקשה לקבל הסעות לגן חיים בימי שלישי. עדיין לא התקבל אישור על כך.
גנצעיר – פעילות גנצעיר מנוהלת  בגן חיים. הפעילות אינה מתוקצבת כחלק מועדת הנוער. הוסכם לפני שנים, 200 ₪ הוצאות קופה קטנה לחודש. תקציב למשכורת המדריכים מהכנסות בגין הפעילות. הגבייה נעשית בגן חיים. בפועל ההוצאות גבוהות מההכנסות. השנה המד''ב, מאור פרי, אחראי על פעילות גנצעיר ועליו לדאוג לגבייה. עדיין לא נחתם עמו הסכם לנושא תוספת השכר. אפרת תתייעץ עם עו''ד לענייני עבודה, מאחר והנ''ל עובד המועצה ולמעשה אנחנו צריכים לחתום עמו על הסכם עבודה וכן להפריש את כל הכספים המחויבים על פי החוק.
גן חיים העבירו מכתב בקשה לקבלת החזר עבור גנצעיר משנת 2010. – אושרה העברה של כ6000 ₪ - כמבוקש.
3. האגודה פנתה למושבים הסמוכים בבקשה לקבל סיוע של 400 ₪ לחודש עבור הפעל ת המרפאה – דמי שכירות. כ 900 תושבים משתמשים בשירותי המרפאה, לא ידוע מספר תושבי צופית. נעשה  ניסיון  ע''י הרופא, לקבל גם את מבוטחי מכבי.
החלטה: הועד המקומי יסייע לאגודה בשכירות המרפאה, 400 ₪ לחודש. יש לפנות לאגודה בבקשה שיהיה במקום גם רופא ילדים—אורי , ירון ומירי יסייעו בגיוס.
4. בסוף רחוב השדרה בצידו הצפוני של הרחוב אין מדרכה להולכי רגל. הולכי רגל שמגיעים מרחוב האילנות נאלצים לחצות את הכביש במקום מאד מסוכן. יש לבחון הקמת מדרכה במקום. קיים תב''ר עבור כיכר במקום – ניתן לבדוק אם אפשר  להקים מדרכה וכיכר בצומת רחוב האילנות/השדרה.
לגבי המדרכה, בוצעה מדידה. אפרת תבדוק עם מהנדס המועצה התכנות ביצוע.
5. אגרת השמירה לא הועלתה לפחות 10 שנים. כיום, כל יחידת דיור ואו עסקים ב 60 ₪ לחודש עבור אגרת שמירה. הכנסות הצפויות לשנת 2014 265,000 ₪ בעוד תקציב הביטחון עומד על 345,000 ₪. הועד המקומי מבקש לעלות את אגרת השמירה כך שתקציב הביטחון יהיה מסך הכנסות האגרות.
החלטה: פה אחד אושרה העלאת אגרת שמירה לגובה של 79 ₪ לחודש, ליחידה. תועבר בקשה לאישור הנ''ל לגזבר המועצה. לאחר אישור מליאת המועצה, הועד המקומי יבקש לצרף לחשבון הארנונה מכתב על העלאה.
6. * עדכון שיכון בנים: התקיימה פגישה נוספת עם מור שמיר, מפקח הפרויקט, גיורא פוטרמן וישראל. עלות השינויים עקב בקשות התושבים (בהתייחס לעלויות הצפויות בהתאם להיתר שהוצא ע''י האגודה) כ 40,000 ₪.עלות של כ-20,000 ₪, בוטלה עקב אי ביצוע כך שנותר הפרש של 20,000 ₪ שהאגודה מבקשת שהועד המקומי ישלם.
החלטה: הועד המקומי ישתתף ב 50% עלות התוספת ולא יותר מ 10,000 ₪. ירון, אורי, משה וישראל יעלו נושא זה בפני האגודה.
• סל אבלים – לפני כשבוע נפטרה תושבת המושב, הגב עליזה הזן. כחלק מסיוע למשפחה, הועד דאג להעביר 30 כסאות פלסטיק, מיחם, מזון (בורקסים ומאפים נוספים) ובקבוקי שתייה. הערכות ראשונית לאחר בית הקברות. התקציב מסעיף דת. מהיום ננהג דומה כחלק מסיוע למשפחה.
• שילוט – החלטה מישיבה קודמת לא יושמה עקב בקשתו של ישראל לפנות לטל הדס בע''פ. במידה וישראל לא ידבר עם טל עד סוף שבוע זה, יוצא מכתב דרישה להסרת השלטים. ירון בר בודק עם ספק שלטים שהציב שילוט בכפר ויתקין. שילוט עץ ומתכת. יש להוריד את שילוט ההכוונה לבית הספר.
• דואר – בדומה לשנה שעברה, הועד המקומי קיבל בונוס מחברת הדואר עבור תקבולים מעל המצופה. בונוס אשר יועבר לעובדת הדואר, אורה ישראל בשלושה תשלומים. העובדת מאד מסורה, עובדת מעל השעות שמחויבת בהן ומגדילה את הכנסות הועד. מתבקשת העלאה של 550 ₪ לברוטו. החלטה: אושרה העלאה של 550 ₪ בברוטו. ביצוע התקציבי צפוי להיות כ 102,000 ₪ על אף שהתקציב עומד על 100,000 ₪. מאחר והתקבולים עולים, גם בסעיף זה אנו מצפים לעלייה. כמו כן, יש לבדוק אפשרות הכנסת מקורות הכנסה נוספים. כמו נקודת איסוף Ups ו – fedex.
• עמית הרב''ש ביקש לבחון העלאה בשכרו – מאחר ואורי יפה – יו''ר ועדת ביטחון נאלץ לעזוב, בשלב זה, את הישיבה – הנושא יועבר לישיבה הבאה.

7. מגרש הספורט – מאחר והשעה מאוחרת, ירון בר הציג בקצרה את הבעייתיות של הדשא. כשהוחלט על פרויקט החלפת הדשא לא נלקח בחשבון הוצאות מיוחדות בגין תחזוקה שוטפת של המגרש. התקבלה הצעה לתחזוקה שנתית של 30,000 ₪ נוסף לעלות השנתית של הגינון במושב. אין לועד את הכסף הזה. יש לקבל החלטה האם נותנים לקבלן הגינון להמשיך ולטפל בדשא.
8-9 נושאים יועברו לישיבה הבאה.


ישראל אברמסון , יו''ר