הגורם הראשון - המתיישבים

פרק ד • כניסות

עמי אסף וילקומיץ (תנועת המושבים) / עמ' 86-85

הגורם הראשון למפעל הזה הם המתיישבים. הם הם אשר עשו את המעשה, הרימו אותו והעלוהו עשר שנים יום יום, ושעה שעה. האדם היוצר הוא סוף כל סוף השותף הראשון במפעל ההתיישבות.
בדברי על הגורם האנושי אני רוצה לציין במיוחד את חלקה של החברה, שבהתיישבות זו במיוחד, גדול הוא יותר מאשר בהתיישבות אחרת. שכן אין עוד התיישבות, אשר החברה קבעה בה את גורל המשק כמו בהתיישבות זו, הכוללת, נוסף לעשרות הישובים של התיישבות האלף, עוד מספר ישובים, הנבנים על בסיס של זיווג בין עבודה ויצירת משק. בישובים מסוג זה חשיבותה של החברה ליצירת המשק, להצלחתו או לאי-הצלחתו - הוא גורם ראשון במעלה.
חשיבותה של התיישבות האלף היא קודם כל בעצמה. שהרי עוד עשר נקודות ועוד מאות נפשות, מרבות בטחון בארץ ומשתפות עצמן בכל מערכת היצירה שלנו. ולא עוד אלא הן משמשות נקודות-משען להרמת משאות נוספים, לקליטת עלייה נוספת ועוד ועוד. אולם נוסף לכל אלה משמשת התיישבות זו גם נקודת-משען חשובה בלקח שעלינו ללמוד ממנה.
אי ההצלחה, בצרוף שני היסודות של עבודה שכירה ושל עבודת יצירת משק - טבועה לא בלבד בתנאי הארץ ובאקלימה ובתנאי חקלאותה, אלא בטבע של המתיישב. שכן הפועל העברי בארץ איננו רוצה ואיננו מוכן להשלים עם גורל קבוע של שכיר. גם כאשר התכנית בנויה מראש כך, שאין כמעט סיכויים ליצירה עצמית, הוא חותר בכל כוחו הוא ובכוח אירגונו להשתחרר מהתלות הזאת, מהמשכורת הקבועה, גם הבטוחה, ומשליך את יהבו יותר ויותר על האדמה ועל ברכתה.
זהו אחד הלקחים החשובים והראשונים במעלה אשר אנחנו יכולים ללמוד מהתיישבות זו. שהו בעיקר הגורם שהתיישבות שצריכה היתה להיות התיישבות-עזר, הפכה, בלי שיהיו האמצעים והכסף המספיקים לכך, להתיישבות עצמאית בחלקה הגדול.
זאת ועוד, דווקא בדרך זו, בדרך המטילה על הפרט חובות הרבה יותר גדולים, מתלבטת ביתר בהירות ההכרחיות של יסוד העזרה ההדדית, האחריות ההדדית ודאגת הציבור לכל פרט. במקום שהדאגה הזאת איננה, הישוב לא הצליח, או הצליח פחות, גם אם היו בתוכו אנשים, בעלי מרץ וסבלנות וכוחות רבים. כל אלה בלבד לא יעמדו לנו, ובמיוחד בתנאי התיישבות קשים, בלי ליכוד כל כוחות הציבור. לקח זה נכון הוא כלפי כל ההתיישבות שלנו, ויותר בתנאים בלתי תקינים של התיישבות מבוססת על צרוף גורמים שונים, בתנאים של חוסר קרקע, כסף וציוד.
התיישבות האלף היא לנו מקור עידוד להרגשה שגם בתנאים בלתי נורמליים אנחנו יכולים להתגבר על קשיים בכוח המאורגן שלנו, בכוח המאורגן של כלל המתיישבים, בכוח הסתדרותם, בכוחו המלוכד של העם העברי המלווה במוסדותיו ובמאמציו את ההתיישבות הזאת.
אסיים בברכה. מי יתן והתיישבות האלף תהיה להתיישבות רבבות, שהישובים הקטנים הללו יוסיפו ויתפשטו ויפרצו לכל ארבע הרוחות ויקלטו מאות ואלפים מתיישבים נוספים; יפרצו,יגדילו את שטחי קרקעותיהם, יגדילו את אוכלוסיתם, ירחיבו את הייצור ויהיו למשקים מבוססים, מושרשים וחיים על פרי עמלם וברכת אדמתם.