חיזוק האחריות ההדדית בתוך ישובינו

פרק ד • כניסות

ח. סורוקה / עמ' 97-96

אנו עומדים עכשיו בפרק הקשה ביותר בהתיישבות בארץ. אנו מתקרבים לקץ המלחמה, שבתוקף הנסיבות נפתחו לפנינו אפשרויות נדירות בשנים רגילות. התבססנו במשק ועמד בנו הכוח להמשיך במפעלי כיבוש. השאלה העומדת לפנינו כיום היא, כיצד נתמיד בקצב זה גם בשנים הקשות שתבואנה.
במשך 10 השנים נאבקנו כל הזמן עם עצמנו, ואני סבור כי ההיאבקות הפנימית הזאת בה ניצחנו את עצמנו - הוא הנצחון הגדול שנחלנו. בזכות הנצחון הזה מקננת בתוכנו התקוה שנוכל להמשיך גם לאחר המלחמה, כאשר נצטווה להוכיח אם משק כזה ובצורה כזאת יכול להתקיים, אם לא. תפקיד ההתיישבות מתחיל בשבילנו רק עתה.
על כן צריכה מחשבתנו להיות מופנית, קודם כל, כלפי פנים. כלומר - לחזק את האחריות ההדדית בתוך ישובינו הנמצאים במסגרת התיישבות-האלף.
היו תקופות שהציעו לישובים אלה עזרה והם לא קיבלוה, כי לא יכלו לקבל אותה באחריות הדדית. זה היה הפגם הראשון בהתיישבות הזאת בראשית צעדיה.
קשה להגיד מה יהיו פני המשק לאחר המלחמה. יש לנו סדן אחד והוא הקרקע. מצבו של המשק הגדול בעמק לאחר 10 שנות קיום, לא היה קל יותר מאשר מצבנו אנו, פירושו של דבר, שאין לקבוע כי הצלחת המשק מותנית רק בשטח הגדול והנרחב. בהתאחזות בקרקע וברצון להתקיים מהמשק יש ערובה לביסוס. רק ביצורו של אירגון חזק בתוך הישובים, מתוך ההנחה וההכרה כי האחריות ההדדית איננה ענין של עזרה של אחד לשני בלבד, אלא דבר שבלעדיו אי אפשר להתקיים ובלעדיו כל משק, יהיה הטוב ביותר, מוכרח להיכשל - בכוחו לעזור לישובים אלה. יבדקו נא החברים הנמצאים פה, כל אחד במשקו, אם זאת היתה דרכם, באמת ובתמים. אינני יודע לספר על הרבה משקים שהלכו בדרך זו ונכשלו.
יש לנו ספקות לגבי כוח הביצוע של החברות. הן נכנסו לסטדיה של קבלת הכסף בחזרה. זהו הקו האופייני המלווה אותן במשך שנים, והדבר החשוב בשבילן הוא קבלת הכספים בחזרה. אין לנו אפשרות לבנות עליהן. אם המרכז החקלאי מעודד משקים להשלמה, בל ילך בדרך של תלות מחדש בחברות. לדוגמה: כפר הס וצופית. על יד כפר- הס קיימת אפשרות לרכוש קרקע, וכאן בצופית הענין הוא מים. טובים התנאים האובייקטיביים בצופית למציאת מים, אבל חברת מים איננה פועלת בדרך של מוסד מיישב. בכפר הס - לא זז הענין ממקומו, ולו היה כפר הס תלוי במוסדות לאומיים ולא בחברות הנ''ל, לא היה נוצר מצב כפי שהוא קיים כיום.
משקים רבים תובעים התרחבות והתיישבות נוספת; הדרך להתרחבותם היא דוקא זו של ההתיישבות החדשה. על אף המחסור בקרקע ובאמצעים לציוד, אני רואה פרספקטיבה זו כאפשרית. היסוד צריך להיות התיישבות חדשה. יש להכניס זרם חדש של התיישבות. כאשר אני סוקר את הנקודות, הריני רואה אפשרות להרחבתן ע''י קליטת עלייה והתיישבות נוספת.