חוזרים /מכתבים מס' 4+3 משנת 1930

פרק ב • כניסות

חוזר מספר 3 16.6.30

ח.נ.

אחרי התאמצויות רבות עלה בידינו לסדר את עניין הקרקע, אולם גמר פעולה זאת לא הביאה אותנו לידי מימוש שאיפתנו להתיישבות. אנחנו רק חצי דרך עברנו.
תכנית התיישבות האלף, למרות ליקוייה הרבים, ג''כ עוד לא מתגשמת, וכרגע עוד מתנהל מו''מ בין בא-כח מוסדות ההסתדרות לבין החברה ע''ד פרטי התכנית.
כפי שיש לשער מראש, המו''מ הזה יהיה קצת ממושך, ואחת מהפעולות העיקריות של התיישבותנו - החרישה, לא תוכל לצאת לפועל השנה, מה שלגבנו חשוב עד למאד. בישיבת מועצת הארגון דנו בשאלה זאת והחלטנו בחיוב ע''ד התקשרות עם בעלי טרקטורים לחרישה, אולם ההתקשרות הזאת דורשת סכומים. מצאנו לנחוץ מפני זה להעביר משאל חברים בנוגע לשאלה הזאת. על כל חבר לשקול בדעתו, ולענות במשך שבוע ימים המוכן הוא להיכנס לעול הפעולה הזאת, שתידרש ממנו השקעה של 2,500 לא'' ועל יתר הסכום בהתחייבות בשטרות. הסך הכולל שייפול בחלקו של כל חבר בערך 7-8 לא''י. אם אומנם אנחנו חושבים לסדר את התשלומים הבאים לזמנים יותר ארוכים, ובינתיים אולי תתקבל ההלוואה מטעם מהמוסד המיישב, אולם על החבר להיות מוכן לשאת בהתחייבות על כל מקרה.
כמו כן, הננו רוצים להעיר את תשומת לבך לשאלת המשתלה, השקענו בה כבר סכומים הגונים. חבר אחד קבוע מטפל בה, כל זה דורש השקעות והתעניינות מהחברים. בלי זה לא נוכל לצעוד צעד אחד קדימה. בימים הקרובים נגש אולי לקביעת הנקודה ולפרצלציה. גם כן, כמובן, יעשה על חשבוננו.
הננו בטוחים שתיקח את כל הדברים האלה לתשומת לבך ולתשובתך האחראית הננו מחכים בהקדם.

בשם המזכירות
*****************************************************************************

חוזר מס' 4 31.11.30 / עמ' 31

ח.נ.,

האספה הכללית, שהתקיימה ביום 10.10.30, הטילה עלינו לברר עם חברי המרכז החקלאי את סיכויי התיישבותנו ואת הצורך התכוף בהמשך הפעולות מצדנו.
בהתאם להחלטה זו נפגשנו עם חברי המרכז החקלאי ובררנו איתם את המצב בפרוטרוט.
למרות המצב הפוליטי הקשה בו אנו נתונים כרגע, כשמניפים את הגרזן על תקוותנו היחידה: התאחזותנו והתרבותנו בארץ - דעת חברי המרכז, שהמצב הזה לא יהיה לו השפעה מזיקה על התיישבותנו.
הסכומים שהושגו והוקדשו למטרת התיישבות 400 המשפחות (מפעל האלף, לדאבוננו, הוקטן ל-400) נמצאים ברשות המוסדות המתאימים ובחורף ייגשו לפעולות ממשיות.
בקשר עם כל הפרספקטיבות האלו, חברי המרכז מחייבים את המשכת החרישה והתחלת ההכנות לחפירת ובניית הבאר.
וכאן אנו ניגשים לשאלה הכואבת ביותר. המצב הכספי הקשה, בו נתון כל אחד ואחד מאתנו, הידוע יפה לחברי המזכירות, העמיד אותנו בפני הצורך להביא את השאלה לפני המרכז לבירור יסודי.
תוצאות ומסקנות הבירור הננו להביא לפניכם, חברים!
לפי ההסכם שנקבע בישיבת הועד הפועל הציוני בברלין, על כל מתיישב להכניס 31 לא''י (שלשים ואחת) לח' התיישבותנו. את הסכום הזה נצטרך להכניס בכל התנאים. הכנסנו בחשבון את הכספים שהחברים הכניסו עד עכשיו (בחשבון שיסלקו את חובותיהם לארגון) והתברר שעל החברים להכניס 12,500 לא''י (ז''א לסלק את השטר 8,750 לא''י ולהכניס במזומן 3,750 לא''י)כדי להשלים את ההשתתפות העצמית ל- 31 לא''י.
בהתחשב עם כל זה החלטנו להמשיך את פעולותינו העצמיות.
אחרי הגשמים הראשונים ניגש לחרישת השטח הנשאר. כרגע אנו ניגשים להכנת הבלוקים לבאר.כל הפעולות האלו מחייבות מלוי ההתחייבויות הכספיות של כל אחד ואחד. חבר, הינך נדרש לסדר את חובך השבוע.
יחד עם זה נוכל להודיע לך, שהולכת ונגמרת קנית שטח של 400 דונם עבור ארגון ''חרות'' אמריקה. עיבוד השטח יימסר לארגוננו ע''י משרד ''יכין'' שיעסיק 20 חבר, 10 חברים עסוקים בסביבה. יתר החברים יקלטו בכפר-סבא ובמשקים הגדולים.
חבר! המצב קשה. אבל אין מקום לייאוש, עלינו להמשיך ביתר שאת ומרץ את פעולותינו עד שנגיע למטרתנו המקווה: עלייתנו והתיישבותנו בכפרנו העובד.

בב''ח בשם המזכירות:

נ.ב.
מצורף בזה חשבונך עד 10.10.30 נא לסדר את חובך.

המזכירות