פרוטוקול ישיבה מיום 20-12-20

פרוטוקולים • כניסות

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך: 20/12/2020

משתתפים: ישראל אברמסון, משה גרינפלד, עומר היימן (בזום), אריאלה ולד, עמי לזר, אלדד אלרון (בזום), ועודד נפתלי.
אורחים: גיורא פוטרמן ויעקב זלוצקי –, שאול אלון .
בזום: שלום חייט, מרתה ויאיר יפה, גיל ורדי, אסף כהן.
.

** הבהרה: הפרוטוקול אינו תימלול של הישיבה אלא רישום עיקרי הדברים.

על סדר היום:
1. הסדרי תנועה וחנייה ברחוב הזית
2. מבנה הדואר
3. קמינים
4. עגלת קפה במושב
5. שטחים ציבוריים – נדחה לישיבה הבאה
6. שירותי חצרנות
7. שונות
דיון והחלטות:
1. הועד המקומי התבקש להעלות את נושא רחוב הזית פעם נוספת ולשקול את ביטול השינוי לרחוב חד סיטרי. התושבים הציגו את הבקשה, (בקשה בנושא נשלחה גם במייל כחלק מסיכום פגישה עם בעל הצרכנייה, חגי וישראל):  קיימת בעיה קשה ברחוב של חנייה ועומס חנייה כבד יותר, ליד הצרכנייה, לדבריהם, הפיכת הרחוב לחד סיטרי לא יפתור את הבעיה. מבקשים להשאיר את הרחוב במצב הקיים, לדאוג לכך שלא יחנו בצד המזרחי של הכביש,  חנייה תתאפשר בחלקו המערבי. אם לא ניתן ותהיה החלטה אחרת מבקש סימון אדום לבן בין רחוב הזית 10-12, לשם יציאה וכניסת רכבים חקלאיים למשק.
במידה ומעוניינים להשאיר את הרחוב חד סיטרי – שיהיה כך רק בחלקו או רק בחלק משעות היום.
תושב הרחוב, מבקש להדגיש שצמצום החנייה לצד אחד בלבד, לא תפתור את בעיית החניה ברחוב.
לפני הישיבה נעשתה בדיקת היתכנות לגבי חניה ברחוב רק לתושבי המושב. לדברי יועצת התנועה של המועצה, ניתן יהיה לחלק לכל תושבי המושב תווי חנייה ולהסדיר תמרור בהתאם.
כמו כן, נעשתה פנייה להנהלת בית מיתר, שצוות ההוראה והמנהלה כמו גם ההורים יחנו במקומות חלופיים מרחוב הזית – רחוב הדר, ליד כיכר שיכון בנים ומאחורי המזכירות.
עקב אי יכולת אכיפה, לא מומלץ להפוך את הרחוב במחציתו לחד סטרי או רק לחלק מהיממה.
החלטה: הועד המקומי יפנה ליועצת התנועה לשם ביצוע שינויים: רחוב הזית יהיה דו סיטרי – בדומה להיום, לכל אורך הצד המערבי של הרחוב, לא תתאפשר חנייה (המדרכה המונמכת), יסומן איסור חנייה ליד הזית 10-12 (מול יציאה ממשק)– לשם יציאת רכב חקלאי, רחוב הזית בצידו הדרום מזרחי עד למבנה חלוקת הדואר, יסומן ויוצב תמרור חנייה רק לתושבי המושב. יחולקו תוי חניה בהתאם. נושא התנועה, ייבחן שוב, לאחר שנה.
2. מבנה הדואר – מזה למעלה מ15 שנה הועד המקומי מפעיל את סוכנות הדואר בצופית, במבנה של האגודה. רוב השנים, העובדת היתה שכירה של הועד המקומי. התקבולים המתקבלים מרשות הדואר למעשה מממנים את פעילות הסוכנות יחד עם תקציב שנתי של הועד המקומי, לשירות של כל תושבי המושב והמושבים גן חיים ושדה ורבורג. מצב המבנה מחייב שיפוץ יסודי.
האגודה הציעה שתי אופציות:
• שיפוץ יסודי ונרחב עי האגודה, הבאת קבלן חיצוני שיפעיל את המקום מול האגודה. = ללא קשר לועד המקומי.
• שיפוץ מינימלי של הועד המקומי והפעלת הסוכנות עי קבלן חיצוני או אחר. במידה ויהיה זה הקבלן המוצע ע''י האגודה, הוא ישלם שכד 2000 ₪ לחודש לועד המקומי ואחזקת המבנה תהיה על הועד המקומי.
החלטה עקרונית התקבלה שהועד המקומי רוצה להמשיך להפעיל את סוכנות הדואר.
תיקבע פגישה עם הקבלן המוצע, להתרשמות.
במידה והועד יבחר בו להפעלת הסוכנות, ייחתם הסכם מפורט לגבי השירותים שיינתנו לתושבים, שעות פעילות ונקודות זמן להפסקת ההתקשרות.
במידה והקבלן יפסיק את עבודתו, תעשה פנייה לדואר לחיפוש מפעיל אחר.
בכל מקרה, במידה ויהיה זה קבלן – הוא יחתום על הסכם עם דואר ישראל והתקבולים יועברו ישירות אליו.
החלטה: תיקבע פגישה עם הקבלנים, חגי, אריאלה, עמי ומשה. יש לוודא שיוסדר בהסכם מול האגודה על שימוש במבנה לטובת הדואר לפחות ל10 שנים, עקב מימון השיפוץ עי הועד המקומי.
3.  קמינים – נושא הקמינים הועלה בפורום המושב והתבקשנו לעלות את הנושא בישיבת הועד.  תושב המושב, ביקש לציין שהם מאד סובלים מהקמינים הפועלים במושב. מדובר בסכנה בריאותית וסביבתית ומבקש מהוועד, אשר אחראי גם לבריאות הציבור, לפעול באכיפה של הנושא יחד עם בקשה לחוקק חקיקת משנה בנושא – איסור הפעלת קמינים. מבקש שהועד יפנה לתושבים בהסבר על הנזק שנגרם עקב הפעלת הקמינים. כמו כן, מבקש שנציגי המליאה יעלו את הנושא במליאת המועצה.
החלטה: לועד המקומי אין סמכות אכיפה בנושא. הסמכות היא של המועצה. הועד המקומי יפנה לראש מחלקת איכות הסביבה, לבדוק מה עמדתו בנושא. הועד המקומי ינסח מסמך הנחיות בנושא אופן השימוש התקין בקמין ויפרסם לציבור. כל מי שרואה עצמו נפגע מהשימוש, יכול לפנות למוקד המועצה, בתלונה.
4. עגלת קפה במושב – לפני מספר  שבועות פנה תושב המושב, ביקש לבדוק אפשרות של הצבת עגלת קפה במושב.
לדבריו, עקב מגיפת הקורונה וסגירת בתי קפה ומסעדות החלו להופיע בישובים רבים, עגלות קפה. מדובר בעגלת קפה – לא בבית קפה / עסק גדול, נקודת מפגש של התושבים שיהווה ערך מוסף למושב.
מציע את אזור בית העם. לתושב ניסיון של כ 20 שנה בניהול עסקי מזון , בתי קפה. מעסיק כ 200 עובדים. מבקש להעמיד עגלה יפה ואיכותית בה יימכרו מוצרים הכל בהתאם להנחיות והרישוי.
החלטה: הועד המקומי מברך על היוזמה הנ''ל, ידוע לועד שיש תושבים נוספים שהתעניינו בהפעלת עגלת קפה ולכן ייצא מעין קול קורא להגשת הצעות. על פי המועצה, ראשת המועצה מקדת את הנושא, קיימים תנאים לקבלת הרישיון. אפרת תפנה למנהל מדור רישוי לקבלת התנאים/קריטריונים שיסייעו בבחירת המפעיל.
הנושא יתואם עם האגודה.
5. הנושא נדחה לישיבה הבאה.
6. חצרנות – עקב העלאת גובה התשלום בגין גינון וחצרנות, יש לעלות את השתתפות האגודה בתשלום עבור עבודת החצרן. כיום החצרן מבצע את הפעולות הבאות עבור האגודה: הבאת הדואר, מסירת דואר, העברת תשלומים לסוכנות הדואר, תליית מודעות, סידור לקראת אסיפות/ישיבות, טיפול בתקלות במבנה האגודה וכד.
החלטה: הועד המקומי יפנה להנהלת האגודה בבקשה לעלות את ההשתתפות מ 200 לחודש ל 500 ₪ לחודש.
7. שונות –רוכש משק בלוויס, ביקש להגיע לישיבת ועד לעלות שוב את בקשתו, ליצור הפרדה בין אזור המרפאה והדואר, מתקציב הועד המקומי. לדבריו הוא מאד סובל מהאזרחים שמגיעים למבני הציבור שנכנסים ועוברים במשק שלהם,
החלטה: הועד המקומי, לאחר דיון נוסף, בדומה להחלטה קודמת, לא רואה כל צורך בגידור המקום. בעל הנחלה יכול לגדר את  חלקתו בהתאם להוראות התבע כפי שעשו הבעלים הקודמים של  המשק.